ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเล่นการพนันไก่ชนของประชาชน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้แต่ง

  • สหพล คำนาค
  • วัลลภ รัฐฉัตรานนท์

คำสำคัญ:

การพนันไก่ชน, ประชาชน, พระนครศรีอยุธยา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านแรงจูงใจ และปัจจัยด้านกฎหมายกับพฤติกรรมการเล่นการพนันไก่ชน 2) ศึกษาถึงระดับพฤติกรรมของผู้เล่นการพนันต่อการเล่นการพนันไก่ชน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่เข้าไปเล่นการพนันไก่ชนในสนามแข่งขันไก่ชนเรืองชัยอยุธยา จำนวน 333 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วยวิธีของเพียร์สัน โดยกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่เล่นการพนันไก่ชน มีปัจจัยด้านแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก และปัจจัยด้านกฎหมายอยู่ในระดับน้อย สำหรับด้านพฤติกรรมการเล่นการพนันไก่ชนของประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการเล่นการพนันไก่ชนอยู่ในระดับปานกลาง โดยพฤติกรรมการเล่นการพนันไก่ชน เมื่อเสียเงินจากการเล่นการพนันไก่ชนจะกลับมาเล่นทุกครั้ง เมื่อมีโอกาสมากที่สุด แต่พฤติกรรมของนักพนันไก่ชนจะขโมยเงินของคนในครอบครัวเพื่อที่จะนำไปเล่นการพนันไก่ชนน้อยที่สุด สำหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพที่ต่างกันจะส่งผลให้มีพฤติกรรมการเล่นการพนันไก่ชนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจ และปัจจัยด้านกฎหมายมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเล่นการพนันไก่ชนของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-11-21