ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของทีม ในกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้แต่ง

  • ณัฏฐนันท์ เฉลิมทิพย์
  • นิตยา เงินประเสริฐศรี

คำสำคัญ:

ประสิทธิผลของทีม, กรมโรงงานอุตสาหกรรม

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของทีมในกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านการบริหารทีมงาน ปัจจัยด้านการสื่อสารภายในองค์กร และปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิผลของทีมในกรมโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 239 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ โดยมีค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัย พบว่า ระดับประสิทธิผลของทีมในกรมโรงงานอุตสาหกรรม อยู่ในระดับมาก

            ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยทั้ง 3 ด้านมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของทีมในกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยปัจจัยด้านบริหารทีมงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของทีมในระดับปานกลาง สามารถร่วมพยากรณ์ได้ร้อยละ 32 ปัจจัยด้านการสื่อสารภายในองค์กรมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของทีมในระดับปานกลาง สามารถร่วมพยากรณ์ได้ร้อยละ 39 และ ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของทีมสูง สามารถร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 57

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-11-24