แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7

ผู้แต่ง

  • อำนาจ อ่อนฤทธิ์

คำสำคัญ:

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน, ข้าราชการตำรวจ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 ซึ่งครอบคลุมใน 5 ด้าน คือ ด้านความสำเร็จของงาน ด้านค่าตอบแทน ด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ ด้านนโยบาย และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการตำรวจศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 จำนวน 100 คน โดยใช้แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สำหรับรายด้านอยู่ในระดับสูง คือ ด้านความสำเร็จของงาน และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ส่วนรายด้านอยู่ในระดับปาน คือ ด้านค่าตอบแทน ด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ และด้านนโยบาย

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-11-20