การตัดสินใจในการเข้าเรียนของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่น 11 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7

ผู้แต่ง

  • นงนุช พุทธคุณรักษา

คำสำคัญ:

การตัดสินใจในการเข้าเรียน, นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่น 11

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการตัดสินใจในการเข้าเรียนของนักเรียนนายสิบตำรวจรุ่น 11 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 ซึ่งครอบคลุมใน 4 ด้าน คือ ด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน ด้านหลักสูตร ด้านการเรียนการสอน และด้านค่านิยมของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่น 11 จำนวน 197 คน โดยใช้แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า การตัดสินใจในการเข้าเรียนของนักเรียนนายสิบตำรวจรุ่น 11 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง สำหรับรายด้านอยู่ในระดับสูง คือ ด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน ด้านการเรียนการสอน และด้านค่านิยมของนักเรียน ส่วนอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านหลักสูตร

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-11-24