ซินเธีย เอ็นโล กับแนวคิดสตรีนิยม ในวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ผู้แต่ง

  • ปรีชญา ยศสมศักดิ์

บทคัดย่อ

บทความชิ้นนี้กล่าวถึงแนวคิดของซินเธีย เอ็นโลในฐานะผู้แผ้วทางให้แนวคิดสตรีนิยมก้าวเข้าสู่พื้นที่ของวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศภายใต้ข้อโต้แย้งที่ว่าองค์ความรู้ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคือองค์ความรู้ที่ถูกผลิตจากมุมมองและประสบการณ์ชีวิตของผู้ชายโดยเฉพาะชายผิวขาว เอ็นโลพยายามท้าทายองค์ความรู้กระแสหลักในวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งในเชิงภาววิทยา ญาณวิทยา และระเบียบวิธีวิจัย โดยการให้ความสำคัญกับประสบการณ์ ความสัมพันธ์ และบทบาทของผู้หญิงในการเมืองระหว่างประเทศ  เพื่อที่จะเผยให้เห็นมุมมองการศึกษาที่ขาดหายไปจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกระแสหลัก

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-11-25