เกี่ยวกับวารสาร

วารสารลวะศรี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณาจารย์ นักวิชาการและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน โดยมีขอบเขตเนื้อหาในสาขาการบัญชี  สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สาขาการตลาด สาขาพฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

กำหนดออกเผยแพร่
วารสารลวะศรี มีกำหนดการเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ :

ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน)

ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม)

เกณฑ์การพิจารณาบทความ
บทความจะต้องผ่านการ peer-review แบบ double blinded จากผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน

ลิขสิทธิ์ของวารสารลวะศรี
ลิขสิทธิ์ของวารสารลวะศรีเป็นของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หากมีการคัดลอกข้อความ หรือใช้ภาพหรือใช้ตารางที่ปรากฏในวารสารลวะศรี ต้องขออนุญาตและได้รับการยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นหนังสือลายลักษณ์อักษร