กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์          มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี เจริญทรัพย์                มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สราวุฒิ แนบเนียร        มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทรัฐ บำรุงเกีบรติ            มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย์จักรพันธุ์ สุทธิรัตน์                        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์                     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน           มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รองศาสตราจารย์ ดร.รัญจวน ประวัติเมือง          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา เตติวัฒน์                 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนา เนาว์วัน                มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ พันธุ์แพ              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ เรือนนะการ        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก           มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รองศาสตราจารย์ ดร.พรชนก ทองลาด              มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรา บุดสีทา                 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เลขานุการ
นายนพดล  มีคุณ                                             สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี