กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล         
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ดร.สาวิตรี  จูเจี่ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์จักรพันธุ์ สุทธิรัตน์          
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รองศาสตราจารย์ ดร.รัญจวน ประวัติเมือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา เตติวัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนา เนาว์วัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ พันธุ์แพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ เรือนนะการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก             
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รองศาสตราจารย์ ดร.พรชนก ทองลาด                
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรา บุดสีทา                   
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เลขานุการ

นาย นพดล  มีคุณ         
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี