เกี่ยวกับวารสาร

วารสารลวะศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ISSN 2586-8705 (Print) , ISSN (online) 2730-3748

เป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไปและแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผลงานทางบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย สาขาการบัญชี  สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สาขาการตลาด และสาขาพฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์  โดยวารสารได้จัดตีพิมพ์ในรูปแบบออนไลน์

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม-มิถุนายน
					ดู ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม-มิถุนายน
เผยแพร่แล้ว: 2022-06-27

ฉบับเต็ม

บทความวิชาการ

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ