วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งการปรับหลักเกณฑ์การส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา อย่างน้อย 3 คน เพื่อสอดรับกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2565 

โดยจะเริ่มใช้กับบทความที่ส่งในระบบ (Submission) ตั้งแต่เดือน มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถามได้ที่ 0 5596 1745 หรือ 0 5596 1700