เปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัย (ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย)

2017-12-16

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับบทความวิชาการ และบทความวิจัย ทั้งภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถส่งบทความได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/lawnujournal
วารสารผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) กลุ่มที่ 1 และเข้าสู่ฐานข้อมูลภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Citation Index: ACI)

We are very welcome both academicand research articles. (English and Thai)

In order to publicize your article, kindly submit through the link attached https://www.tci-thaijo.org/index.php/lawnujournal

ACI31.png

Vol. 12 No. 2 (2019): กรกฎาคม- ธันวาคม 2562 (July - December 2019)

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอกราบขอบพระคุณ ดร.จุมพล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ (แผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ) ที่ได้กรุณาเขียนบทความเรื่อง “คดีคนดังนำภาพถ่ายตัวเองจากอินเทอร์เน็ตมาใช้” โดยนำคำพิพากษาในคดี Xclusive-Lee,Inc., v. Jelena Noura “Gigi” Hadid (2019) หรือคดี จีจี้ ฮาดิด มาศึกษาวิเคราะห์ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับนี้ บทความดังกล่าวเป็นบทความที่มีค่ายิ่ง เนื่องจากเป็นคดีที่ได้รับความสนใจและพึ่งถูกตัดสิน โดยศาลของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นคดีที่สะท้อนปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์อันเกิดจากการนำภาพถ่ายไปใช้ที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในโลกโซเชียลมีเดีย บทความดังกล่าวจะเป็นแนวทางสำหรับประเทศไทยในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดจากการนำภาพถ่ายตัวเองจากอินเทอร์เน็ตมาใช้ รวมถึงการใช้ภาพถ่ายหรือแบ่งปันภาพในโลกโซเชียลมีเดีย อันเป็นปัญหาที่อาจจะมีขึ้นอย่างแพร่หลายในอนาคตอันใกล้นี้
ในส่วนของบทความวิจัยและบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับนี้ยังคงมีความเข้มข้นของเนื้อหาที่ได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของเนื้อหาตามมาตรฐานทางวิชาการในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทความเรื่อง “The Subconscious Copying Doctrine Across the Legal System of the United States of America, United Kingdom and France” ซึ่งผู้เขียนได้เปรียบเทียบหลัก Subconscious copying doctrine ของประเทศทั้งสามดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ในระดับสากลได้ชัดเจนขึ้น อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาวิชากฎหมายลิขสิทธิ์ในประเทศไทย
สุดท้ายนี้กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ายิ่งของท่านพิจารณาบทความ และให้ข้อเสนอแนะอันมีค่าอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเนื้อหาของบทความทุกบทความให้มีมาตรฐานทางวิชาการที่สมบูรณ์ และขอขอบคุณผู้เขียนบทความทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรกองบรรณาธิการมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวารสารของเราต่อไปให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเป็นสื่อมาตรฐานสำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักวิชาการทุกท่านต่อไป

Published: 2019-12-25

View All Issues

ISSN (Print): 1906-425X 
ISSN (Online): 2465-3829