การปรับหลักเกณฑ์การส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

2022-03-11

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งการปรับหลักเกณฑ์การส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา อย่างน้อย 3 คน เพื่อสอดรับกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2565 

โดยจะเริ่มใช้กับบทความที่ส่งในระบบ (Submission) ตั้งแต่เดือน มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถามได้ที่ 0 5596 1745 หรือ 0 5596 1700

ขอความกรุณาผู้เขียนเปลี่ยนรหัสผ่านในการเข้าระบบวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2022-01-25

เนื่องจากเว็บไซต์วารสารนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ใช้ Server ของทาง Thaijo โดยมีการแจ้ง
ประกาศปรับปรุงเครื่องแม่ข่าย ระยะเวลาตั้งแต่ 4-20 มกราคม 2565
บัดนี้ทาง Thaijo ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ได้แจ้งให้ทราบว่าขอให้ผู้เขียนทุกท่านที่อยู่
ในระบบวารสารได้ดำเนินการ Reset Password (หากไม่reset password จะทำให้ท่านไม่สามารถเข้าดูบทความใน
ระบบได้) โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. คลิกลิงค์ Forgot Password
2. ใส่เมล์ที่เคยสมัครไว้ในระบบ และกด Submit
3. เข้าเมล์เพื่อตรวจสอบเมล์จากระบบ และคลิกลิงค์ในการ Reset password และกรอกรายละเอียดตามที่
ปรากฎในระบบ
4. กลับมาหน้าเว็บวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ท าการ Log in
5. หากมีปัญหาในการเข้าสามารถติดต่อได้ที่ 055961745 หรือ 055961700
ทังนี้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเตมิ ไดท้ ี่
https://www.facebook.com/128857234446653/posts/887118708620498/?d=n

เปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัย (ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย)

2017-12-16

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับบทความวิชาการ และบทความวิจัย ทั้งภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถส่งบทความได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/lawnujournal
วารสารผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) กลุ่มที่ 1 และเข้าสู่ฐานข้อมูลภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Citation Index: ACI)

We are very welcome both academicand research articles. (English and Thai)

In order to publicize your article, kindly submit through the link attached https://www.tci-thaijo.org/index.php/lawnujournal

ACI31.png

Vol. 15 No. 1 (2022): Vol. 15 No. 1 (2022): มกราคม - มิถุนายน 2565 (January - June 2022)

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับนี้มีบทความที่น่าสนใจหลายบทความ เช่น บทความเรื่อง การบังคับตามสิทธิของผู้มีบุริมสิทธิในคดีแพ่งและกระบวนการล้มละลาย: ศึกษาเปรียบเทียบระบบกฎหมายญี่ปุ่นและไทย ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษากฎหมายเอกชนและกฎหมายเปรียบเทียบ อีกทั้งยังมีบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม ซึ่งกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากเนื้อหาของบทความในวารสารฉบับนี้
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกประการ คือ การกำหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ 3 ท่าน ด้วยเหตุนี้ จึงอาจทำให้กระบวนการในการประเมินบทความมีความล่าช้าไปบ้าง เพื่อให้เนื้อหาของบทความมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณผู้เขียนบทความทุกท่านที่ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ และขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่ายิ่งพิจารณาบทความอย่างเข้มข้น พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ส่งผลให้บทความทุกบทความเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ อันเป็นเป้าหมายสำคัญของวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ต้องการเป็นสื่อที่มีมาตรฐานในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักวิชาการทุกท่าน

Published: 2022-06-18

View All Issues

ISSN (Print): 1906-425X 
ISSN (Online): 2465-3829