ปัญหาการใช้อำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบล

Main Article Content

พรรณรัตน์ โสธรประภากร

บทคัดย่อ

                บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง ปัญหาการใช้อำนาจปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบล อันเกิดจากการออกกฎ คำสั่งทางปกครอง การกระทำทางปกครอง และสัญญาทางปกครอง เนื่องจากมิได้นำหลักกฎหมายมหาชนมาใช้อย่างถูกต้อง โดยขาดหลักความชอบด้วยกฎหมาย ขาดหลักสุจริต อีกทั้งไม่นำหลักประโยชน์สาธารณะ มาประกอบการใช้อำนาจให้ถูกต้อง


               เมื่อทำการศึกษาจึงพบว่า การใช้อำนาจ ประการแรก ต้องมีกฎหมายบัญญัติอำนาจหน้าที่และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ แก่ผู้ใช้อำนาจปกครอง ประการที่สอง กฎหมายจะบัญญัติว่าผู้ใช้อำนาจเป็นบุคคลใด ประการที่สาม กฎหมายจะบัญญัติหลักเกณฑ์ใน  การใช้อำนาจ ประการที่สี่ กฎหมายจะบัญญัติให้อำนาจ และประการสุดท้าย กฎหมายจะบัญญัติหน้าที่ไว้ด้วย ดังนั้น การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายบัญญัติ เพื่อใช้อำนาจ คือ การออกกฎ การออกคำสั่งทางปกครอง การกระทำอื่นใดในทางปกครอง หรือสัญญาทางปกครอง เพื่อให้บรรลุหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ จึงสรุปได้ว่าปัญหาการใช้อำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบล เกิดจากผู้ใช้อำนาจไม่ใช้อำนาจให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการที่กฎหมายบัญญัติ


                ผู้เขียนเห็นว่าควรส่งเสริมให้ความรู้หลักการใช้อำนาจอย่างถูกต้อง รวมทั้งปลูกฝังหลักสุจริต หลักความชอบด้วยกฎหมาย และหลักประโยชน์สาธารณะอย่างต่อเนื่องจริงจัง           

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กิจบดี ก้องเบญจภุช. หลักกฎหมายมหาชน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2561.
คนอง โสดา. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ 15 (พฤศจิกายน 2558 - กุมภาพันธ์ 2559): 85-92.
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. 284/2562. ศาลปกครองสูงสุด. http://www.admincourt.go.th/admincourt/site/05SearchSuitDetail.html?id=923CBC818864CE31596544BF6708F651&DataAnd=(สืบค้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562).
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. 171/2562. ศาลปกครองสูงสุด. http://www.admincourt.go.th/admincourt/site/05SearchSuitDetail(สืบค้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562).
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. 67/2562. ศาลปกครองสูงสุด. http://www.admincourt.go.th/admincourt/site/05SearchSuitDetail.html?id=C4BFDB8918971E8E86DFF37C48DDB0B9&DataAnd=(สืบค้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562).
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. 555/2561. ศาลปกครองสูงสุด. http://www.admincourt.go.th/admincourt/site/05SearchSuitDetail.html?id=2AF37D7077D9ABB3B0EA060C56FB9B59&DataAnd=(สืบค้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562).
จรัส สุวรรณมาลา. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล : ศักยภาพและทางเลือกสู่ อนาคต. กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
ชาญชัย แสวงศักดิ์. กฎหมายปกครอง. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2542.
ชูศักดิ์ ฉายะบุตร. กฎหมายปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพฯ: บริษัท พิฆเนศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด, 2539.
พงศกร กาวิชัย และคณะ. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนานโยบายเกษตรอินทรีย์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทาอำเภอแม่ออนและเทศบาลตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่.” วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต 5 (มกราคม - เมษายน 2560): 142-154.
พรรณรัตน์ โสธรประภากร. กฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2561.
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 2) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 136 ตอนที่ 56 ก (30 เมษายน พ.ศ. 2562) : 253.
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช 2456, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 30 (5 สิงหาคม พ.ศ. 2456) : 74.
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 78 ตอนที่ 66 ก (29 สิงหาคม พ.ศ. 2504) : 980.
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 78 ตอนที่ 80 ก (3 ตุลาคม พ.ศ. 2504) : 1071.
พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 92 ตอนที่ 33 ฉบับพิเศษ (13 กุมภาพันธ์ 2518) : 8.
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 96 ตอนที่ 80 ฉบับพิเศษ (14 พฤษภาคม 2522) : 1.
พระราชบัญญัติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 37 (4 เมษายน 2535) : 1.
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 53 ก (2 ธันวาคม พ.ศ. 2537) : 11.
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนที่ 60 ก (14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539) : 1.
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2539, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนที่ 60 ก (14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539) : 25.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนที่ 40 ก (6 เมษายน พ.ศ. 2560) : 1.
Mongtagu, Harris G. Comparative Local Government. Great Britain : William Brendon and Son Ltd, 1984.