วารสารนิติศาตร์และสังคมท้องถิ่น  Print ISSN: 2586-8802  Online ISSN: 2651-2157

วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เป็นวารสารทางวิชาการสำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทั้งภายในและภายนอก เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านนิติศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวกับสังคมท้องถิ่นภาคใต้ รวมทั้งในประเทศไทย ตลอดถึงเผยแพร่งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาตามคุณภาพบัณฑิตศึกษา

ขอเรียนเชิญกองบรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น

2020-02-28

ประชุมกองบรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563 ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น ณ      ห้องรับรอง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อให้การจัดทำวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีเนื้อหาสาระที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม บรรณาธิการวารสารฯ  จึงขอเรียนเชิญกองบรรณาธิการทุกท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแนวทาง และแผนการจัดทำวารสารตลอดจนร่วมพิจารณาบทความที่จะนำลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่นฉบับดังกล่าวร่วมกัน ตามวัน และเวลาข้างต้น

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูภณัช รัตนชัย

บรรณาธิการวารสาร

                        สไลด์1.JPG

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2563): มกราคม - มิถุนายน 2563

วารสารนี้ เป็นวารสารทางวิชาการสำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทั้งภายในและภายนอก เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านนิติศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวกับสังคมท้องถิ่นภาคใต้ รวมทั้งในประเทศไทยตลอดถึงเผยแพร่งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาตามคุณภาพบัณฑิตศึกษา

เผยแพร่แล้ว: 2020-06-23

บทบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย บุญคงมาก

ก-ง

ดูเล่มทุกฉบับ

อยู่ในฐานข้อมูล 

ISSN : 2586 – 8802

E-ISSN : 2651 - 2157