บทบรรณาธิการ

Main Article Content

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย บุญคงมาก

บทคัดย่อ

               วารสารเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้บรรดานักวิชาการ ได้แสดงความคิดเห็นทางวิชาการในเชิงสร้างสรรค์ ด้วยการนำเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับใช้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม ทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์เพื่อนำไปสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตลอดถึงเป็นเวทีให้แก่นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก ได้เผยแพร่วิทยานิพนธ์ เพื่อจบหลักสูตร ด้วยการเน้นคุณภาพในบทความวิจัย บทความวิชาการ และวารสารที่มีคุณภาพซึ่งเป็นที่เชื่อถือแวดวงวิชาการนั้น จะต้องได้รับการพัฒนาข้อมูล เพื่อการสืบค้นผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ ตลอดจนข้อมูล  การอ้างอิงของบทความที่ตีพิมพ์ จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai Journal Citation Index (TCI) Centre หรือ ศูนย์ TCI


                เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในฐานะผู้ถือสิทธิ์และผู้บริหารจัดการในด้านการส่งเสริมงบประมาณ ได้แสดงความยินดีกับวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และได้ถูกจัดคุณภาพให้เป็น วารสารกลุ่มที่ 2 วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และอยู่ในฐานข้อมูล TCI ซึ่งวันนี้นับว่าวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่นได้ก้าวเดินบนเส้นทางวิชาการเคียงคู่กับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อย่างสมภาคภูมิ แต่กว่าจะมาถึงวันนี้ วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่นได้มุ่งมั่น ทุ่มเท ไปพร้อมกันกับความเหนื่อยยาก และความเสียสละของทีมงาน ผู้เขียนในฐานะผู้ร่วมงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูภณัช รัตนชัย บรรณาธิการวารสาร ได้เห็นการก้าวเดินของวารสารนับแต่ก้าวแรกจนถึงปัจจุบัน โดยผู้เขียนจะขอเล่าเรื่องราวการดำเนินงาน เผื่อว่าจะได้เป็นแนวทางให้แก่ผู้เริ่มจัดทำวารสารได้เกิดพลังใจในการต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคทั้งหลาย เพื่อให้วารสารได้เป็นแหล่งเผยแพร่ทางวิชาการเพิ่มขึ้นอีก


            เดิม ก่อนการก่อตั้งสำนักงานวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูภณัช รัตนชัย ซึ่งขณะนั้นอยู่ในตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ ท่านได้มีแนวคิดที่จะให้มีวารสารประจำคณะนิติศาสตร์ จึงได้ปรึกษากับผู้ช่วยศาสตราจารย์  นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ และท่านคณบดีเห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูภณัช รัตนชัย เข้ามารับผิดชอบการจัดทำวารสารทางวิชาการด้วยการแบ่งงานเป็นหัวหน้าฝ่ายวารสาร นับแต่นั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูภณัช รัตนชัย ก็ได้ขับเคลื่อนการจัดทำวารสารประจำคณะตลอดมา


            วารสารนี้ จัดทำขึ้นเมื่อ พุทธศักราช 2560 โดยมีการจัดตั้งกองบรรณาธิการ  เพื่อขับเคลื่อนการจัดทำวารสาร แต่เนื่องจากคณะทำงานยังขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญการเริ่มนับหนึ่งจึงเป็นสิ่งที่ยากพอสมควร คำถามมีอยู่ว่า เราจะทำอย่างไรให้วารสารได้ออกมาตีพิมพ์เผยแพร่ได้ทันท่วงทีตามกำหนดเวลา ท่ามกลางปัญหาที่รายล้อมอยู่ อาทิ ปัญหาการขาดแคลนบทความ และเจ้าหน้าที่ผู้เข้ามาช่วยเหลือด้านเอกสารต่าง ๆ   ตลอดถึงการเรียนรู้ เพื่อทำความเข้าใจให้ถูกต้องตรงตามกฎเกณฑ์ข้อกำหนดของศูนย์ TCI เป็นต้น แต่ท้ายที่สุด ทีมงานกองบรรณาธิการก็ได้จัดทำวารสารฉบับแรก และตีพิมพ์เผยแพร่เป็น ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี


            เมื่อวารสารฉบับแรกได้ออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วยการจัดส่งไปยังสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ได้มีกระแสตอบรับเป็นอย่างดี ทำให้คณะทำงานมีกำลังใจในการพัฒนาคุณภาพวารสารฉบับต่อไป พร้อมกับพยายามประสานเพื่อนพ้อง น้องพี่ ในแวดวงวิชาการ เพื่อขอบทความมาลงตีพิมพ์ โดยในขณะนั้นวารสารยังไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ซึ่งถือว่าเป็นคุณูปการอย่างยิ่งที่ผู้เขียนหลายท่านได้ร่วมเสียสละส่งบทความเข้ามา ช่วยเหลือวารสารให้ได้ มีโอกาสส่งข้อมูลไปยังศูนย์ TCI เพื่อรับการพิจารณาคุณภาพในการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และจัดกลุ่มคุณภาพวารสาร ผู้เขียนและกองบรรณาธิการขอขอบคุณในความเมตตาเอื้อเฟื้อของท่าน มา ณ ที่นี้ด้วย


            ต่อมา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 ได้มีมติให้ วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่นเป็นวารสารทางวิชาการที่สภามหาวิทยาลัยยอมรับเป็นวารสารเผยแพร่วิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์ และผลงานทางวิชาการ ของนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการทั่วไป การได้รับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ ทำให้คณะทำงานมีความมั่นใจ และกำลังใจ ที่จะพัฒนาวารสารเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานของศูนย์ TCI ต่อไป


            ครั้นถึงกำหนดเวลาที่วารสารได้ตีพิมพ์เผยแพร่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่จะส่งข้อมูลไปยังศูนย์ TCI แล้ว กองบรรณาธิการจึงได้นำส่งพิจารณาคุณภาพเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และจัดกลุ่มคุณภาพวารสาร ประจำปี 2562 ในที่สุดวารสารก็ได้รับข่าวดี เมื่อศูนย์ TCI แจ้งผลการประเมินคุณภาพวารสารว่า วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่นได้ถูกจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 ซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI ประจำปี 2562 เป็นที่เรียบร้อย สร้างความปลื้มปิติยินดีแก่คณะทำงานวารสารที่นำความสำเร็จสู่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นอย่างยิ่ง


            นับแต่วารสารได้ถูกจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 ได้มีผู้เขียนหลายท่านส่งบทความเข้ามา เพื่อให้ทางกองบรรณาธิการวารสารทำการพิจารณา เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่เป็นจำนวนมาก ทำให้คณะทำงานต้องทำงานหนักยิ่งขึ้น ในการคัดสรรจัดเรียงบทความที่ส่งมาพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ ด้วยการนำบทความที่ครบถ้วนตามเนื้อหาสาระที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ สามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาได้จริง เหมาะสมกับการเป็นบทความที่ทรงคุณค่าในทางวิชาการ ตามเจตนารมณ์ของกองบรรณาธิการที่จะพัฒนาคุณภาพ เพื่อผ่านการรับรองมาตรฐานของศูนย์ TCI ให้จัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 ต่อไป


            วารสารฉบับนี้ประกอบไปด้วยบทความวิจัย 4 เรื่อง และบทความวิชาการ 4 เรื่อง โดยมีประเด็นปัญหาทางกฎหมายที่สังคมรอรับการแก้ไข เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมตามความคาดหวังของผู้เขียนที่ได้นำเสนอไป ถ้าหากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้เล็งเห็น  ถึงความสำคัญของปัญหาเหล่านั้น และนำไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อขจัดซึ่งข้อขัดข้องทั้งหลาย ย่อมก่อให้เกิดเป็นคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติอย่างยิ่ง


            สุดท้ายนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณ ผู้เขียนบทความในฉบับนี้ที่ร่วมส่งบทความเข้ามา เพื่อให้กองบรรณาธิการคัดสรร และได้ตีพิมพ์เผยแพร่ ตลอดถึงผู้ที่มีส่วนอนุเคราะห์ที่ไม่ได้เอ่ยนาม ขอบคุณทีมงานในกองบรรณาธิการและสำนักงานวารสารทุกท่านที่อุทิศเวลาให้ทั้งแรงกาย แรงใจ และสติปัญญาทุ่มเทในภาระหน้าที่ที่มีอยู่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อจรรโลงวารสารนี้ไห้มีโอกาสเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการต่อไป


                                                                                                                                                                                                                                ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย บุญคงมาก


           

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทบรรณาธิการ