ตัวอย่างการแปลบรรณานุกรม/เชิงอรรถภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

2023-03-31

รายการอ้างอิงที่เป็นของคนไทยในบรรณานุกรมและเชิงอรรถจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทุกรายการ

เมื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ใส่วงเล็บ (in Thai) ท้ายรายการ สำหรับบรรณานุกรมใช้นามสกุลขึ้นก่อน

การเรียงให้เรียงบรรณานุกรมแบบ Alphabetically ตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ

รูปแบบอ้างอิง Chicago Style
https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html

1. ตัวอย่างที่เป็นหนังสือ

บรรณานุกรม

สุวิมล  ติรกานันท์. การวิเคราะห์ตัวแปรพหุในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง 

     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.

Tirakanan, Suvimol. Multivariate Variables Analysis in Social Science Research. Bangkok:

     Chulalongkorn University Printing House, 2011. (in Thai)

เชิงอรรถ

1Suvimol Tirakanan, Multivariate Variables Analysis in Social Science Research (Bangkok:

     Chulalongkorn University Printing House, 2011), 233-34. (in Thai)    


2. ตัวอย่างที่เป็นบทความ

บรรณานุกรม (ระบุเลขหน้าแรกถึงเลขหน้าสุดท้ายของบทความ)

ป่าน จินดาพล. “การเป็นเจ้าของกิจการกับทัศนคติต่อความเสี่ยง.” วารสารนักบริหาร 34, no. 1 (2557):

     130-135.

Jindapon, Pan. “Entrepreneurship and Risk Attitudes.” Executive Journal 34, no. 1 (2014):

     130-135. (in Thai)

เชิงอรรถ (ระบุเฉพาะเลขหน้าของบทความที่ข้อมูลนั้น ๆ ถูกอ้างถึง)

1Pan Jindapon, “Entrepreneurship and Risk Attitudes.” Executive Journal 34, no. 1 (2014): 132. (in Thai)


3. ตัวอย่างที่เป็นวิทยานิพนธ์

บรรณานุกรม

เอมิกา เหมมินทร์. “พฤติกรรมการใช้และความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ได้จากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ

     ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร.” ปริญญานิพนธ์มหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,

     2556.

Hemmin, Amika. “Social Media Consumption Behaviors and Opinion Towards Results of

     Experiencing Social Media in Bangkok.” Master’s thesis, National Institute of  

     Development Administration, 2013. (in Thai)

เชิงอรรถ

1Amika Hemmin, “Social Media Consumption Behaviors and Opinion Towards Results of

     Experiencing Social Media in Bangkok.” (Master’s thesis, National Institute of  

     Development Administration, 2013), 56-57. (in Thai)

4. ตัวอย่างที่เป็นสัมภาษณ์

บรรณานุกรม

สมศรี ใจดี. “การสอนดนตรี.” สัมภาษณ์โดย แก้วขวัญ นานา. 25 มกราคม 2564.

Jaidee, Somsri. “Music Teaching.” Interview by Kaewkwan Nana. January 25, 2021.

เชิงอรรถ

1Somsri Jaidee, “Music Teaching,” interview by Kaewkwan Nana. January 25, 2021.

5. ตัวอย่างข้อมูลจากเว็บไซต์

บรรณานุกรม

ดวงใจ ใจดี. “สถานการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศขาเข้าในปี 2555.” สืบค้นเมื่อ 9

     กุมภาพันธ์ 2557. http://www.2tat.or.th/stat/web/statistic_tst.php.

Jaidee, Duangjai. “Inbound Foreign Tourists Situation in 2012.” Accessed February 9, 2014.

     http://www.2tat.or.th/stat/web/statistic_tst.php. (in Thai)

เชิงอรรถ

1 Duangjai Jaidee, “Inbound Foreign Tourists Situation in 2012.” Accessed February 9, 2014.

     http://www.2tat.or.th/stat/web/statistic_tst.php. (in Thai)

 

ตัวอย่างการเรียงบรรณานุกรม

Hemmin, Amika. “Social Media Consumption Behaviors and Opinion Towards Results of

     Experiencing Social Media in Bangkok.” Master’s thesis, National Institute of  

     Development Administration, 2013.

Jaidee, Duangjai. “Inbound Foreign Tourists Situation in 2012.” Accessed

     February 9, 2014. http://www.2tat.or.th/stat/web/statistic_tst.php.

Jaidee, Somsri. “Music Teaching.” Interview by Kaewkwan Nana. January 25, 2021.

Jindapon, Pan. “Entrepreneurship and Risk Attitudes.” Executive Journal 34, no. 1 (2014):   

     130-135.

Tirakanan, Suvimol. Multivariate Variables Analysis in Social Science Research. Bangkok:

     Chulalongkorn University Printing House, 2011.