Archives

 • Mahidol Music Journal
  Vol. 5 No. 1 (2022)

  วารสาร Mahidol Music Journal ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (เดือนมีนาคม-สิงหาคม) ได้รับเกียรติจากนักวิชาการ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัยจำนวนมาก ส่งผลงานมาเพื่อตีพิมพ์บทความอย่างต่อเนื่อง และด้วยปณิธานในการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการดนตรี เป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสาระทางวิชาการ วารสารในฉบับนี้จึงมีงานเขียนภายใต้หัวข้อเรื่องที่หลากหลายและน่าสนใจรวมทั้งสิ้น 8 บทความคุณภาพ โดยแบ่งออกเป็น บทความวิจัย จำนวน 3 เรื่อง และบทความวิชาการ จำนวน 5 เรื่อง

  จากการจัดกลุ่มคุณภาพวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre - TCI) ในรอบปี พ.ศ. 2565 นั้น วารสาร Mahidol Music Journal ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่ม 1 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 

 • Mahidol Music Journal
  Vol. 4 No. 2 (2021)

  วารสาร Mahidol Music Journal ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (เดือนกันยายน-กุมภาพันธ์) ทางกองบรรณาธิการมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาและยกระดับมาตรฐานของวารสารให้เป็นไปตามความมุ่งหมาย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านดนตรีและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ทางดนตรี ฯลฯ โดยบทความที่ตีพิมพ์ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) 3 ท่าน ทั้งนี้ เพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานของวารสารฯ ให้เป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ และเพื่อให้เกิดการยอมรับอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป ได้แก่ ภูมิปัญญาและเทคนิควิทยาการใช้ไม้ในการสร้างเครื่องดนตรีล้านนา โดย สงกรานต์ สมจันทร์  กระฎุมพี - ผู้ดีใหม่ กับพัฒนาการดนตรีไทยต้นรัตนโกสินทร์ โดย ทรงพล เลิศกอบกุล  องค์ความรู้ซอสามสายสำนักพระยาภูมีเสวิน (จิตร จิตตเสวี) โดย สถิตย์สถาพร สังกรณีย์  ลาวเชิญ “ผี” : ความหมายและบทบาทในฐานะเพลงประกอบการแสดง โดย ธำมรงค์ บุญราช  และชุดกิจกรรมดนตรีเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ สำหรับเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนวัดด่านสำโรง โดย ชาธิษากมณฐ์ ธิติกุลธรณ์

 • Mahidol Music Journal
  Vol. 4 No. 1 (2021)

  วารสาร Mahidol Music Journal ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (เดือนมีนาคม-สิงหาคม) ได้รับเกียรติตีพิมพ์บทความจากนักวิชาการ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย จากหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านดนตรีอย่างเข้มแข็ง ภายใต้หัวข้อเรื่องที่หลากหลายและน่าสนใจรวมทั้งสิ้น 5 บทความคุณภาพ ได้แก่ ดนตรีในพิธีเผาปราสาทนกหัสดีลิงค์ สำนักวัดเกาะกลาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย ภาณุภัค โมกขศักดิ์  “ลำโสม” ต้นกำเนิดลำสีพันดอน ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย กฤษฎา สุขสำเนียง  คีตลักษณ์วิเคราะห์ในเพลงไทย โดย ปกรณ์ หนูยี่  การใช้เนื้อเพลงเพื่อการสื่อสารทางการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของธุรกิจค่ายเพลงในประเทศไทย กรณีศึกษาเฟซบุ๊กแฟนเพจ โดย เพียงรำไพ สิทธิโสภณ  และการพัฒนาแบบฝึกเพื่อการบรรเลงเดี่ยวขิมเพลงลาวแพน โดย กันตภน เรืองลั่น

 • Mahidol Music Journal
  Vol. 3 No. 2 (2020)

  วารสาร Mahidol Music Journal ได้ตีพิมพ์มาถึงฉบับที่ 3 ปีที่ 2 ซึ่งกองบรรณาธิการมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาและยกระดับมาตารฐานของวารสาร เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของวารสารในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ทางดนตรีหรือสหวิทยาการที่เกี่ยวกับดนตรี และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ความก้าวหน้าในงานวิจัยทางสาขาที่เกี่ยวข้องกับดนตรีอีกด้วย โดยบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารได้ผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ

 • Vol.3 No.1 March - August 2020

  Mahidol Music Journal
  Vol. 3 No. 1 (2020)

  วารสาร Mahidol Music Journal ได้ตีพิมพ์มาถึงฉบับที่ 3 ปีที่ 1 ซึ่งกองบรรณาธิการมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาและยกระดับมาตารฐานของวารสาร เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของวารสารในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ทางดนตรีหรือสหวิทยาการที่เกี่ยวกับดนตรี และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ความก้าวหน้าในงานวิจัยทางสาขาที่เกี่ยวข้องกับดนตรีอีกด้วย โดยบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารได้ผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ อย่างเข้มข้น

 • Vol.2 No.2 September 2019 - February 2020

  Mahidol Music Journal
  Vol. 2 No. 2 (2019)

  วารสาร Mahidol Music Journal ได้ตีพิมพ์มาถึงฉบับที่ 2 ปีที่ 2 ซึ่งกองบรรณาธิการมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาและยกระดับมาตรฐานของวารสาร เข้าไปสู่ฐานข้อมลู TCI กล่ม 1 เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของวารสารในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ทางดนตรีหรือสหวิทยาการที่เกี่ยวกับดนตรี และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ความก้าวหน้าในงานวิจัยทางสาขาที่เกี่ยวข้องกับดนตรีอีกด้วย โดยบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารได้ผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิและผ้เูชี่ยวชาญในสาขานนั้นๆ อย่างเข้มข้น โดยในฉบับนี้ นำเสนอบทความวิชาการที่หลากหลาย ทั้งทางด้านดนตรีไทยผสมผสานกับดนตรีบำบัด บทความ เพลงประพันธ์สำหรับด้านการสอน บทความวิเคราะห์ บทเพลงเปียโนเชื่อมโยงกับวรรณคดีไทย ไปจนถึงบทวิเคราะห์ด้านทฤษฎีดนตรีเอโทนอล (atonal) ในรูป แบบโน้ตสิบสองเสียง (twelve tone)

 • Mahidol Music Journal
  Vol. 2 No. 1 (2019)

  วารสาร Mahidol Music Journal ได้ตีพิมพ์มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 2 แล้วนั้นพบว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งจากผู้อ่านที่เป็นบุคคลทั่วไป และผู้สนใจด้านดนตรี รวมไปถึงนักวิชาการดนตรี และนักดนตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ต้องการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางดนตรี อีกทั้งวัตถุประสงค์หลักของการจัดทำวารสารฉบับนี้เพื่อยกระดับวารสารวิชาการสาขาดุริยางคศาสตร์ให้มีมาตรฐานในระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อมุ่งหวังให้เป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการชั้นดีให้แก่นักศึกษา นักวิชาการและผู้สนใจ ใช้ในการค้นคว้าอ้างอิงต่อไป ทำให้ในการจัดทำวารสาร Mahidol Music Journal ฉบับที่ 1 ปีที่ 2 นี้ มีความเข้มข้น และมีความหลากหลาย ในเนื้อหาทางด้านวิชาการดนตรียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบทความทางวิชาการในสาขาการศึกษาทางดุริยางคศาสตร์ชาติพันธุ์ ด้านการปฏิบัติดนตรี และด้านดนตรีศึกษา

 • Mahidol Music Journal
  Vol. 1 No. 2 (2018)

  Mahidol Music Journal ได้ตีพิมพ์ฉบับปฐมฤกษ์ไปเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา พบว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งจากผู้อ่านที่เป็นผู้สนใจด้านดนตรี รวมไปถึงนักวิชาการดนตรี และนักดนตรี ที่มีความสนใจเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทำให้ในฉบับที่สองนี้ มีเนื้อหาทางด้านดนตรี และด้านวิชาการที่เข้มข้น และครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชาดนตรี ไม่ว่าจะเป็นบทความทางวิชาการ ในสาขาการศึกษาทางดุริยางคศาสตร์ชาติพันธุ์ และด้านดนตรีศึกษา รวมไปถึงบทความที่เกี่ยวข้องกับด้านการสร้างสรรค์ทางดนตรี ไม่ว่าจะเป็นด้านการประพันธ์ดนตรี และด้านการปฏิบัติดนตรี ซึ่งผลงาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Mahidol Music Journal ฉบับนี้ มีทั้งผลงานจากจากนักวิชาการด้านดนตรีทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นสัญญาณอันดี ที่ชี้ให้เห็นว่า วารสาร Mahidol Music Journal สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การสนับสนุนวงการการศึกษาดนตรีของประเทศไทย และภูมิภาค รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลชั้นดี ให้นักศึกษา นักวิชาการและผู้สนใจ ใช้ในการค้นคว้าอ้างอิงต่อไป

 • Mahidol Music Journal

  Mahidol Music Journal
  Vol. 1 No. 1 (2018)

  วารสาร Mahidol Music Journal ฉบับปฐมฤกษ์ฉบับนี้ ถือได้ว่าเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะมีส่วนช่วยสนับสนุนวงการการศึกษาดนตรีของประเทศไทย สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการดนตรี โดยเปิดโอกาสให้นักวิชาการดนตรี ได้นำเสนอตีพิมพ์ผลงานวิชาการในหลากหลายรูปแบบ อาทิ บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ด้านดนตรี แก่สาธารณชน และเป็นแหล่งข้อมูลให้แก่นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจดนตรี ได้ค้นคว้าอ้างอิงเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ทางดนตรีต่อไป