Education Reform for National Security: Case Study of School Administrators

Main Article Content

หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๔ กลุ่มที่ ๒

Abstract

This research has a purpose to study the problems of national education reform


The school administrators, study the ways of education reform for national security for the school


administrators and to propose an integrated approach to education reform for the national security of the school administrators


            This research is qualitative research consisting of documentary research and in-depth


interview. Key informants are experts, academics, and stakeholders 15 peoples by purposive


sampling. Data analysis is a content analysis and examination of triangles (Triangulation)


            The results showed the following


  1. State of education reform problems for the national security of the school administrators found that school administrators have problems. Aspects of skills in roles, morals and ethics

  2. Guidelines for educational reform for the national security of the school administrators

found that good school administrators in the 21st century should have features that affect


education reform. Aspects of skills in roles and morals and ethics


  1. Integrated approach Education reform for the national security of the school administrators

found that there should be a way to proceed as follows


            In the development of recruitment and selection systems for school administrators


by adjusting the rules and methods regarding recruitment and selection In order to acquire the management of the place with the knowledge, skills, experience, and the ability to work in all aspects effectively sustainable effectiveness for the development of school administrators by focusing on the development of good features, performance and have skills in management change management system and operation according to role use research and innovation Is a tool for school management in the evaluation


of school administrators' performance by developing a model for assessing the performance and efficiency of new school administrators

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๕๖). คู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล. กรุงเทพฯ:

โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.

_______. (๒๕๔๐). แนวทางการปฏิรูปโรงเรียนและสถานศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

คุรุสภาลาดพร้าว

_______. (๒๕๕๒). ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑). กรุงเทพฯ: บริษัทพริกหวาน

กราฟฟิค จำกัด.

คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ. (๒๕๕๙). ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙). กรุงเทพฯ.

ทองหล่อ เดชไทย. (๒๕๔๔). การบริหารคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ. (พิมพ์ครั้งที่ ๔). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ธนิตา เลาหภิชาติชัย. (๒๕๖๐). คุณลักษณะของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต ๓. วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๑๕(๒), ๑๕๘-๑๗๑.

ปัญหาการศึกษาไทยในปัจจุบันและแนวทางการแก้ปัญหา. (๒๕๕๘). สืบค้นเมื่อ ๒ เมษายน ๒๕๖๐, จาก http://5441881153.

blogspot.com/2015/04/blog-post.html

ฝ่ายวิชาการ. (๒๕๔๖). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕. กรุงเทพฯ:

สำนักพิมพ์เดอะบุคส์.

ราชกิจจานุเบกษา. (๒๕๕๓). เล่มที่ ๑๒๗. ตอนที่ ๔๕ ก. หน้า ๑-๓.

ภาณุพงษ์ แก้วอินทร์. (๒๕๕๙). การบริหารสถานศึกษาตามกรอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของโรงเรียน

มัธยมศึกษา กลุ่ม ดอยอ่างขาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔. (วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต ).

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น. กรุงเทพฯ.

มีศิลป์ ชินภักดี. (๒๕๕๖). การพัฒนารูปแบบการบริหารการปฏิรูปการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

(วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต). มหาวิทยาลัยรามคำแหง. กรุงเทพฯ.

สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต. (๒๕๖๑). แนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทย.

ใน ยุวดี คาดการณ์ไกล (บ.ก.), ประชุมเวที Think Tank เรื่องนโยบายการปฏิรูปด้านการศึกษาของไทย: ปฏิรูปตรงไหน

ปฏิรูปอย่างไร (หน้า ๑-๘). กรุงเทพฯ: มูลนิธิสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ

เสวี่ยง พาทอง. (๒๕๔๘). บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการแก่ครูสังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี.

สมคิด พรมจุย. (๒๕๓๘). เอกสารประกอบการสอนวิชาวิจัยทางการศึกษานอกโรงเรียน เรื่อง คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล. (พิมพ์ครั้งที่ ๒). กรุงเทพฯ: ประชาชน จำกัด

สมชาย โตรักษา. (๒๕๔๘). “หลักการบริหาร,” หลักการและแนวคิดในการบริหารสมัยใหม่. สืบค้นเมื่อ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙,

จาก http://www.stou.ac.th/Thai/Grad_Stdy/schools/shs/DOC/no1/no1-1.doc>

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (๒๕๕๙). สภาวะการศึกษาไทย ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ จะปฏิรูปการศึกษาไทยอย่างไร

ให้ทันโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ได้อย่างไร. กรุงเทพฯ: ดีการพิมพ์ จำกัด.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (๒๕๖๐). แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙. กรุงเทพฯ: บริษัท พริกหวาน

กราฟฟิค จำกัด.

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น. (๒๕๖๐). รายงานการประชุมวิชาการ (PROCEEDINGS). การประชุม

วิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๘: ทิศทางการพัฒนางานวิจัยที่ยั่งยืน (หน้า ๑-๒๗๕). กรุงเทพฯ:

โรงพิมพ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีน เซอร์วิส ซัพพลาย.

เสกสรรค์ ไชยเอื้อ. (๒๕๔๖). วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ที่ว่าด้วย

การปฏิรูปการศึกษาระดับสถานศึกษา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

เชียงใหม่.

Kriengsak Chareonwongsak. (2007). วิเคราะห์ ๕ ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการศึกษาไทย. สืบค้นเมื่อ ๑๐ เมษายน

๒๕๕๙, จาก http://www.kriengsak.com/node/1040