วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทยเป็นวารสารทางวิชาการสาขาปรัชญาและศาสนาของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้ด้านปรัชญาและศาสนาในประเทศไทย ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในวงการวิชาการสาขาปรัชญาและศาสนาให้มีผลงานทางวิชาการในระดับสากล เป็นเวทีสำหรับการสนทนาทางวิชาการด้านปรัชญาและศาสนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านปรัชญาและศาสนาสู่สาธารณะ

Vol. 16 No. 1 (2564): Journal of Philosophy and Religion Society of Thailand

View All Issues