วารสารสังคมศาสตร์วิชาการเป็นวารสารที่ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานและทรรศนะทางวิชาการ เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน  และเป็นแหล่งข้อมูลจากการเสนอผลงานวิจัยของนักสังคมศาสตร์แขนงต่างๆ   ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีบทความวิจัยจากคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ

ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน

ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม

ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม