วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ  จัดทำโดยสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2550   โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร มูลรัตน์ เป็นบรรณาธิการคนแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้เปลี่ยนบรรณาธิการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ต้องรัก จิตรบรรเทา กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ

 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคือเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานและทรรศนะทางวิชาการ เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน  และเป็นแหล่งข้อมูลจากการเสนอผลงานวิจัยของนักสังคมศาสตร์แขนงต่างๆ   ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีบทความวิจัยจากคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยจำนวนมาก  ทางกองบรรณาธิการได้พยายามที่จะอำนวยความสะดวกในการตีพิมพ์เผยแพร่  บนพื้นฐานของการรักษาเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai - Journal Citation Index : TCI) ซึ่งให้การรับรองวารสารฉบับนี้ให้อยู่ในระบบฐานข้อมูล

 ทางสำนักวิชาสังคมศาสตร์  มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานของวารสารตามเกณฑ์ของ TCI  อย่างต่อเนื่อง แม้ปัจจุบันได้ดำเนินการในรูปแบบของการตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม และระบบ e- Journal  อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป ทางวารสารจะเผยแพร่วารสารในระบบ e- Journal เพื่อการประหยัดงบประมาณและเพื่อรองรับความเป็น  Thailand 4.0

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (2020): มกราคม - มิถุนายน 2563

         วารสารสังคมศาสตร์วิชาการฉบับนี้ เป็นความภาคภูมิใจที่วารสารฉบับนี้เป็นเล่มแรกที่จัดทำเป็นอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) เต็มรูปแบบ เพื่อความสะดวกแก่ผู้ที่สนใจในการจัดส่งบทความมารับการพิจารณาตีพิมพ์สำหรับผู้ใช้งานในการสืบค้น การใช้อ้างอิง และเป็นแนวทางในการลดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่ง

          ผลงานทางวิชาการที่นำเสนอในฉบับนี้ ประกอบด้วย บทความภาษาไทย 14 เรื่อง และบทความภาษาต่างประเทศ 1 เรื่องรวมทั้งสิ้น 15 เรื่อง โดยเนื้อหาของบทความที่นำเสนอในฉบับนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารคุณภาพการศึกษา การพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ ภาวะผู้นำ การมีส่วนร่วมของผู้นำ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เศรษฐกิจฐานราก วิสาหกิจ และการวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งทุกประเด็นเป็นประเด็นทางสังคมที่ทันสมัย และควรแค่แก่การเผยแพร่สู่สังคมเป็นอย่างยิ่ง

          นอกจากนี้ทุกบทความได้รับการวิพากษ์ และแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ และเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทำให้บทความทุกเรื่องเกิดองค์ความรู้ และเกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนในการพัฒนาสังคมในปัจจุบัน กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกกระบวนการของการจัดทำวารสารตั้งแต่เริ่มต้นจนทำให้วารสารเสร็จสมบูรณ์ เพื่อผู้อ่านสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงการนำไปใช้อ้างอิงทางวิชาการได้

          ท้ายนี้ ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ รวมทั้งผู้ที่สนใจเผยแพร่บทความได้ส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์วิชาการ เพื่อเป็นพื้นที่ทางวิชาการในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้วิถีใหม่  (New Normal) อย่างยั่งยืนต่อไป

เผยแพร่แล้ว: 2020-06-27

ดูเล่มทุกฉบับ