วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ จัดทำโดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2550 มาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การศึกษา การพัฒนาชุมชน/สังคม สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงสหวิทยาการที่สอดคล้องกับบริบทสังคมปัจจุบันของนักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 

กองบรรณาธิการวารสารฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานของวารสารตามเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai - Journal Citation Index : TCI) อย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันได้ดำเนินการในรูปแบบของการตีพิมพ์ระบบ e- Journal 

วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ จึงเป็นวารสารที่ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานและทรรศนะทางวิชาการ เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน และเป็นแหล่งข้อมูลจากการเสนอผลงานวิจัย และงานวิชาการแขนงต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการเผยแพร่บทความจากคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิชาการทั่วประเทศทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสังคมศาสตร์วิชาการ

2021-10-09

แจ้งผู้ประสงค์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารสังคมศาสตร์วิชาการ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2566) ท่าน สามารถส่งบทความเข้ามาในระบบ Thaijo https://so04.tci-thaijo.org/index.php/social_crru  เพื่อกองบรรณาธิการดำเนินการตามขั้นตอน และรอตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์วิชาการต่อไป

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง
กองบรรณาธิการวารสารฯ

ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (2024): วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ

     วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีวัตถุประสงค์เป็นพื้นที่สำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการทั้งหมดความวิจัยและบทความวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การศึกษา การพัฒนาสังคม สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงสหวิทยาการแขนงต่างๆที่สอดคล้องกับบริบทสังคมปัจจุบัน

        ผลงานที่นำเสนอในฉบับนี้ประกอบไปด้วย บทความภาษาไทยและบทความภาษาอังกฤษที่มีความน่าสนใจ ทั้งในมิติการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยทุกบทความได้รับการพิจารณา ให้ข้อคิดเห็น วิพากษ์ และแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ จากหลากหลายสถาบันจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยจะเป็นประโยชน์ ต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนในหลายมิติ กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกกระบวนการของการจัดทำวารสาร ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ โดยมีเป้าหมายร่วมที่สามารถจุดประกายความคิดของผู้อ่าน ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ และอ้างอิงเชิงวิชาการ เพื่อก่อให้ประโยชน์ และเป็นพื้นที่ทางวิชาการในการสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง

เผยแพร่แล้ว: 15-05-2024

การจัดการความรู้และถอดบทเรียนห้องเรียนสาธิตเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สิริโฉม พิเชษฐบุญยเกียรติ, นิวัตร มูลปา, พัชรี ไชยยงค์, ภีราวิชญ์ ชัยมาลา, ปองสุข ศรีชัย, รจนา บุญลพ, สายสมร ติ๊บมา, อำนวย คำบุญ

50-66

ดูทุกฉบับ

Indexed in tci