วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ  จัดทำโดยสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2550   โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร มูลรัตน์ เป็นบรรณาธิการคนแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้เปลี่ยนบรรณาธิการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล และในปี พ.ศ. 2563 ได้เปลี่ยนบรรณาธิการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ต้องรัก จิตรบรรเทา โดยกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ

 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคือเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานและทรรศนะทางวิชาการ เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน  และเป็นแหล่งข้อมูลจากการเสนอผลงานวิจัยของนักสังคมศาสตร์แขนงต่างๆ   ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีบทความวิจัยจากคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยจำนวนมาก  ทางกองบรรณาธิการได้พยายามที่จะอำนวยความสะดวกในการตีพิมพ์เผยแพร่  บนพื้นฐานของการรักษาเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai - Journal Citation Index : TCI) ซึ่งให้การรับรองวารสารฉบับนี้ให้อยู่ในระบบฐานข้อมูล

 ทางสำนักวิชาสังคมศาสตร์  มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานของวารสารตามเกณฑ์ของ TCI  อย่างต่อเนื่อง แม้ปัจจุบันได้ดำเนินการในรูปแบบของการตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม และระบบ e- Journal  อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป ทางวารสารจะเผยแพร่วารสารในระบบ e- Journal เพื่อการประหยัดงบประมาณและเพื่อรองรับความเป็น  Thailand 4.0

การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ

2021-10-09

แจ้งผู้ประสงค์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารสังคมศาสตร์วิชาการ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)
บัดนี้ บทความฉบับนี้ เต็มแล้ว ทั้งนี้ หากท่านประสงค์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร สามารถส่งบทความเข้ามาในระบบ Thaijo https://so04.tci-thaijo.org/index.php/social_crru   เพื่อรอตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์วิชาการ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1  (มกราคม – มิถุนายน 2565) ต่อไป ...

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง
กองบรรณาธิการวารสารฯ

ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (2565): วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ

        วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ  สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดพิมพ์ขึ้นโดยมุ่งหวังเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการเผยแพร่บทความวิจัย  (Research Articles)  และบทความวิชาการ  (Academic articles) ทางด้านสังคมศาสตร์ สาขาการบริหารจัดการและสื่อสารมวลชน  และสาขาคหกรรมศาสตร์ของนักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการ รวมทั้งนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อให้ทุกบทความถูกนำไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการอย่างกว้างขวาง

        ในปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565) นี้ วารสารสังคมศาสตร์วิชาการได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบหน้าปกวารสารให้มีภาพลักษณ์ที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคม และทุกบทความได้รับการวิพากษ์ และแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีความรู้ และเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทำให้บทความทุกเรื่องเกิดองค์ความรู้ และเกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนในการพัฒนาสังคมในปัจจุบัน กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกกระบวนการของการจัดทำวารสารตั้งแต่เริ่มต้นจนทำให้วารสารเสร็จสมบูรณ์ เพื่อผู้อ่านสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงการนำไปใช้อ้างอิงทางวิชาการได้

        ผลงานทางวิชาการที่นำเสนอในฉบับนี้ ได้รวบรวมบทความรวม 8 เรื่อง ซึ่งล้วนแต่เป็นบทความวิจัยในศาสตร์ต่าง ๆ ทางสังคมที่ผู้อ่านสามารถนำไปใช้อ้างอิงในงานเขียนทางวิชาการต่าง  ๆ  ได้  เนื้อหาของบทความที่นำเสนอให้ฉบับนี้  เป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม การย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายด้วยสีธรรมชาติจากใบสาบเสือ การสร้างพื้นที่ทางสังคมของม้ง การเสริมสร้างตัวตนหลังการเปิดเผยสถานะการมีเชื้อเอชไอวี ของผู้หญิงชาติพันธุ์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้นโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  การวิเคราะห์สังคมและวัฒนธรรมจากจิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดเสมียนนารี และการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา  ซึ่งทุกประเด็นเป็นประเด็นทางสังคมที่ทันสมัย  และควรแค่แก่การเผยแพร่สู่สังคมเป็นอย่างยิ่ง

        ท้ายนี้  ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ  รวมทั้งผู้ที่สนใจที่จะเผยแพร่บทความได้ส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์วิชาการ   เพื่อเป็นพื้นที่ทางวิชาการในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ยั่งยืนต่อไป

เผยแพร่แล้ว: 2022-06-29

ดูทุกฉบับ

Indexed in tci