ที่ปรึกษา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง                 อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อาจารย์ ดร.วรรณะ รัตนพงษ์                          คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณิดา ปิงเมือง                รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ สำนักวิชาสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์มาลี หมวกกุล                        มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล เวียงนนท์                   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

บรรณาธิการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องรัก จิตรบรรเทา

 

กองบรรณาธิการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา                        มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อาจารย์ ดร.จันจิรา วิชัย                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี                           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ                       มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์                        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน                       มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี พิริยะกุล                           มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล สายสวัสดิ์ พิชญไพบูลย์         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ

อาจารย์ ดร.กนกวรรณ เอี่ยมชัย                                  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา