ติดต่อ

กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์วิชาการ
สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ 57100

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต้องรัก จิตรบรรเทา
บรรณาธิการวารสาร
เบอร์โทรศัพท์ 09-5126-8181

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

อาจารย์จามรี พระสุนิล
เบอร์โทรศัพท์ 08-8519-5290