Contact

กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์วิชาการ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ 57100

Principal Contact

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จามรี พระสุนิล
Phone 0885195290

Support Contact

คุณศรีสมร พิริยะสุรวงศ์
Phone 0885195290