Contact

กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์วิชาการ
สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ 57100

Principal Contact

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต้องรัก จิตรบรรเทา
Phone 09-5126-8181

Support Contact

อาจารย์จามรี พระสุนิล
Phone 08-8519-5290