บทบรรณาธิการ

Main Article Content

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล

บทคัดย่อ

   วารสารสังคมศาสตร์วิชาการก้าวเข้าสู่ ปีที่ 12 แล้ว ฉบับนี้เป็นฉบับแรกของเล่มปีนี้ที่ได้นำองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์มาสู่ท่านทั้งหลาย กองบรรณาธิการรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้เขียนที่นำบทความอันทรงคุณค่าทางวิชาการมาตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะ บทความทั้ง 22 เรื่องในฉบับนี้เป็น เนื้อหาของบทความที่แม้จะมีความหลากหลาย แต่เนื้อหาของบทความได้สะท้อนให้เห็นถึงสังคมที่เกี่ยวข้องกันทั้งด้านทุนต่าง ๆ ด้านการศึกษาและวิสาหกิจชุมชน ด้านปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงหลักพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิต และการพัฒนาในหลายรูปแบบที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
   ทุกบทความเปรียบเหมือนอัญมณีที่ถูกขัดเกลาให้สวยงาม เป็นบทความที่ควรค่าแก่การเผยแพร่ สู่สังคม ชุมชน และท้องถิ่นเพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในแต่ละบริบทได้ กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ประเมินบทความอย่างละเอียด ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าของบทความในการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความสมบูรณ์ เพื่อผู้อ่านสามารถนำไปใช้อ้างอิงในงานเขียนทางวิชาการต่าง ๆ ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกท่าน รวมทั้งขอขอบคุณผู้อ่านที่เป็นกัลยาณมิตร ติดตามวารสารมาโดยตลอด ท้ายนี้ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเผยแพร่บทความ ได้ส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ที่ยินดีเป็นพื้นที่เพื่อส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทบรรณาธิการ