คุณภาพชีวิตของประชาชนที่มีผลจากการจัดระเบียบสถานบันเทิง ในเขตตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

Main Article Content

จรูญ แดนนาเลิศ

บทคัดย่อ

   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนจากการจัดระเบียบสถานบันเทิง และเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจากการจัดระเบียบสถานบันเทิงในเขตตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชาชนในเขตตำบลบ้านดู่ เครื่องมือวิจัยที่ใช้คือ แบบสอบถาม โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 360 ราย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า บทบาทภาคประชาชนในนโยบายการจัดระเบียบสถานบันเทิง บทบาทการนำนโยบายไปปฏิบัติ การกำกับติดตามประเมินผลนโยบาย และผลกระทบของสภาพแวดล้อมต่อนโยบาย สามารถพยากรณ์ตัวแปรตาม คือ คุณภาพชีวิตของประชาชนจากการจัดระเบียบสถานบันเทิง ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Anek Laothamatas and Walaiporn Ratanaset. 2014. Public citizen. Bangkok : Dhurakijpundit University Publishing house

Burin Santisarn. 2014. The concepts of efficiency TQM in industrial forging steel of Thailand. Journal of social science academic 8 (1) October 2014 - January 2015. 1-12.

Nanthawat Brananan. 2009. Main Administrative Law about Public service. Edition 4. Bangkok : Winyuchon publisher.

Sombat thamrongthanyawong. 2014. Public policy : concepts analysis and process. Edition 27. Bangkok : Sematham publisher.

Woradech Chantarasorn. 2009. Public policy theory to practice. Edition 4. Bangkok : Prickwarn Graphic publisher.

นันทวัฒน์ บรมานันท์. 2552. หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน.

บุรินทร์ สันติสาส์น. 2557. ประสิทธิภาพของการนำแนวคิด TQM ไปปฏิบัติในโรงงานอุตสาหกรรมหล่อหลอมเหล็กของไทย. วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ 8 (1) ตุลาคม 2557 – มกราคม 2558. 1-12

วรเดช จันทรศร. 2552. ทฤษฎีการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟิค.

สมบัติ ธำรงธัญวงศ์. 2557. นโยบายสาธารณะ : แนวความคิด การวิเคราะห์และกระบวนการ. พิมพ์ครั้งที่ 27. กรุงเทพมหานคร: เสมาธรรม

อเนก เหล่าธรรมทัศน์ และวลัยพร รัตนเศรษฐ. 2557. รัฐประศาสนศาสตร์พลเมือง. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.