รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจการค้าชายแดน : เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

Main Article Content

สิรินพรรณ สุขใยพัธน์

บทคัดย่อ

  บทความวิชาการนี้เป็นการศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่รัฐบาลกำหนดเป็นนโยบายสำคัญของการพัฒนา ประเทศ จังหวัดตากเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกตั้งอยู่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีมูลค่าการค้าชายแดน จำนวน 68 ล้านบาท ในปี 2558 มีสถิติบุคคลเดินทางเข้าออก ถึงเดือนกรกฎคม 2559 คิดเป็นร้อยละ 34.84 ของธุรกิจมีการเติบโตเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จังหวัดตาก มีทำเลที่ตั้งเหมาะสมและยังเชื่อมต่อเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก โดยปัจจุบันยังไม่มีการเติบโตของภาคธุรกิจอื่นมากนัก บทความนี้มุ่งเน้นวิธีการขยายมูลค่าทางธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ สินค้า การบริการ ในระยะทางห่าง 200 กิโลเมตรจากจังหวัดตาก สำหรับการท่องเที่ยว 2 วัน1 คืน โดยให้ความสำคัญกับช่วงเวลานอกฤดูการท่องเที่ยวของแต่ละสถานที่เพื่อให้เกิดการกระตุ้นการใช้จ่ายซื้อสินค้าในท้องถิ่น รวมถึงเอื้อต่อนโยบายการคืนภาษีสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว โดยรูปแบบท่องเที่ยวเชิงธุรกิจการค้าชายแดนกำหนดให้มีอัตราเติบโตในปีแรกอย่างน้อยร้อยละ 5 และจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 10 ในปี 2021 ทั้งนี้รูปแบบธุรกิจท่องเที่ยวชายแดนจังหวัดตากอาจเป็นแนวทางกำหนดนโยบายสำหรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่อื่นของประเทศไทย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Office of the National Economics and Social Development Board. (2014). Survey Program :
Thailand-Myanmar Border Areas Development At Mae Sot, Tak-Myawaddy-Hpa-
an-Mawlamyine-Yangon, 15-18 May 2014.

The Board of Investment. (2015). 10 SEZs area. Retrieved May 1, 2015, from
http://www.boi.go.th/.

The Board of Investment. 2015. 13 major industries. Retrieved April 20, 2015, from
http://www.boi.go.th/.

TAK Special Economic Development Zone Office. 2015. Background and Significations.
Retrieved May 5, 2015, from http://www.taksez.com/th/

Royal Thai Government. 2015. Return Happiness to the Citizens, 23 January 2015. Retrieved
April 10, 2015, from http://thailand.prd.go.th/

International Institute for Trade and Development. 2011. Manpower Strategy to Handle
China’s Capital Outflows. Manpower Strategy Development Projects and Researches
to Handle China’s Capital Outflows, July 2011.

Shenzhen Government Online. 2015. Special Economic Zone: Shenzhen. Retrieved March
15, 2015, from http://english.sz.gov.cn/.

Export-Import Bank of Thailand. (2013). Iskandar -- the Mirror that Reflects Striking
Evolutions in Malaysia. Retrieved January 9, 2015, from http://www.exim.go.th/th/
newsroom/ newsArticle2.aspx.

Express Industry New. Capitalizing on Iskandar Malaysia’s growth as a Pro-business
Destination for Companies, February 2014. Retrieved April 1, 2015, from
http://communityserviceindustry. blogspot.com/2013/10/blog-post_9309.html.

Iskandar Regional Development Authority. 2015. Special Economic Zone. Retrieved April 6, 2015, from http://www.iskandarmalaysia.com.my/.

Philippine Economic Zone Authority. 2015. Special Economic Zone. Retrieved April 6, 2015,
from http://www.peza.gov.ph/.

Republic of the Philippines. 2015. REPUBLIC Act No 7916. Retrieved April 4, 2015, from
http://www.peza.gov.ph/index.php/about-peza/special-economic-zone-act.

Office of Commercial Affairs Tak. 2016. The border trade Thailand-Myanmar in Measot
district, Tak Province. May 2016.

Tak Immigration. 2015 . Annual report of Tak Immigration. Retrieved June 9, 2016.

TAT Intelligence Center. 2015. Internal Tourism. Retrieved October 4, 2016, from http://tatic.
tourismthailand.org/home-tatic.

Department of Tourism. 2015. Internal Tourism. Retrieved October 5, 2016, from
http://tourism.go.th.