บทบรรณาธิการ

Main Article Content

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล

บทคัดย่อ

   วารสารสังคมศาสตร์วิชาการฉบับนี้ เป็นเล่มสุดท้ายของวารสารที่จัดทำเป็นรูปเล่มเอกสาร เนื่องจาก ตั้งแต่ฉบับแรกของปี 2563 (เล่มปีที่ 13 ฉบับที่ 1) เป็นต้นไป วารสารจะปรับจากการจัดทำเป็นรูปเล่มเอกสาร มาเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) เต็มรูปแบบ เพื่อความสะดวกแก่ผู้ที่สนใจในการจัดส่งบทความมารับการพิจารณาตีพิมพ์ สำหรับผู้ใช้งานในการสืบค้น การใช้อ้างอิง และส่งเสริมด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง
   ผลงานทางวิชาการที่นำเสนอในฉบับนี้ ประกอบด้วย บทความรวม 10 เรื่อง เป็นงานวิจัย 9 เรื่อง และบทความวิชาการปิดท้ายเล่มจำนวน 1 เรื่อง เนื้อหาของบทความที่นำเสนอในฉบับนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการศึกษาด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก การจัดการความรู้ การบริหารงานวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจระดับกลางและขนาดย่อม การบริหารความสำเร็จของ SME ด้านภาษา และการทำแท้งผิดกฎหมาย บทความ ทุกเรื่องเป็นประเด็นทางสังคม ที่น่าในใจอย่างยิ่ง
   ทุกบทความได้รับการวิพากษ์ การแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทำให้เป็นบทความที่ควรค่าแก่การเผยแพร่ สู่สังคม กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกกระบวนการของการจัดทำวารสารตั้งแต่เริ่มต้นจนทำให้วารสารเป็นรูปเล่มสมบูรณ์ เพื่อผู้อ่านสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงการนำไปใช้อ้างอิงทางวิชาการได้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเผยแพร่บทความ ได้ส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์วิชาการ ในรูปแบบ E-Journal ที่สะดวกต่อการใช้งานและการเผยแพร่ได้อย่างกว้างขวางต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทบรรณาธิการ