การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Main Article Content

สมบูรณ์ อริยา

บทคัดย่อ

   การวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประชากร ที่ใช้ได้แก่ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนจำนวน 44 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และการประชุมแบบมีส่วนร่วมเชิงปฏิบัติการ สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
   ผลการวิจัยพบว่า สภาพการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ค่าโดยรวมทุกคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับมาก แนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่ได้จากการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการอยู่ในลักษณะเป็นแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนที่ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีพันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติให้บรรลุวิสัยทัศน์ และมีการนำกระบวนการบริหารจัดการ ของ Henri Fayol : POCCC มาใช้ในการบริหารแนวทางดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน การติดตามผลการนำแนวทางพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนไปใช้ระยะเวลา 3 เดือน พบว่า มีการดำเนินการตามแนวทางพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน และมีข้อเสนอแนะให้ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยเน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่นักเรียน ในโรงเรียนครูควรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม แต่ละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในแผนการจัดการเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Chantanasot S. (2009). A study of the problems of the administration of the moral promotion of students in the Buddhist way of life in schools Under Ratchaburi Educational Service Area Office 2. Master of Education Thesis: Ban Chom Bueng Rajabhat University.

Chiang Rai Rajabhat University Demonstration School. (2015). 3rd External Quality Assessment Report (2011 - 2015). Copydocuments.

Inthara W. (2006). Buddhist ethics. Bangkok: Library.

Kongsak W. (2012). Morality and Thai Society. Bangkok: Waen Kaeo Edutainment.

Ministry of Education. (2010). Basic Curriculum for Basic Education, 2008. 3rd edition, Bangkok: Printing Agriculture Cooperatives of Thailand.

Ministry of Education. Department of Education, (1996). A guidebook for the construction of mental range tester. Bangkok: Teacher's council publishing.

________. (2006). Guidelines for Thai ethics development. Bangkok: Division of Research Educational
Department, Ministry of Education.

Phra Amnat Atthamamo (Noi Nil). (2012). A Study of Desirable Characteristics of School Students Bang Kruai
Relief, Bang Kruai District, Nonthaburi Province. (Thesis in Buddhist Studies Master). Bangkok:
Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

Phrakru Prachot Chantawimol. (2012). Promoting Morality and Ethics of Students at Nawaminthrachinuthit Horwang School, Nonthaburi, Pak Kred District Nonthaburi. Philosophy thesis Faculty of Management Studies. Bangkok: Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

Shinawatra W. (2018). The theory of Henri Fayol. Retrieved May 15, 2018, from http://veerasit-dba04.blogspot.
com/2012/10/6-henri-fayol.html.

Wongkhun V. (2014). Promoting Desirable Characteristics According to Educational Core Curriculum Basic Education B.E. 2551, Ban Nong Khoi School (Amnuai Sin), under the office of Sakon Nakhon Basic Elementary Education District 1. Master of Education. Sakon Nakhon: Sakon Nakhon Rajabhat University.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.

กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ. (2539). คู่มือการสร้างเครื่องวัดคุณลักษณะด้านจิตพิสัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภา.

________. (2549). แนวทางการพัฒนาจริยธรรมไทย. กรุงเทพมหานคร: กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงฯ.

พระครูประโชติ จันทวิมล. (2555). การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร:
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระอำนาจ อัตถกาโม (น้อยนิล). (2555). การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. (2558). รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 (พ.ศ. 2554-2558). เอกสาร อัดสำเนา.

วงเดือน วงค์คุณ. (2557). การเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนบ้านหนองแคโข่ย (อำนวยศิลป์) สังกัดนำนักงานเขตพื้นฐานการประถมศึกษาสกลนคร เขต 1. วิทยานิพนธ์
ครุศาสตรมหาบัณฑิต. สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.

วีรวิท คงศักดิ์. (2555). คุณธรรมกับสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : แว่นแก้ว เอ็ดดูเทนเมนท์.

วีรสิทธิ์ ชินวัตร. (2561). ทฤษฎีของ Henri Fayol. สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2561, จาก http://veerasit- dba04.blogspot.
com/2012/10/6-henri-fayol.html.

วศิน อินทสระ. (2549). พุทธจริยศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: บรรณาคาร

สุรวุฒิ จันทนะโสตถิ์. (2552). การศึกษาปัญหาการบริหารงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา. ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านจอมบึง.