กระบวนการพัฒนาชีวิตเชิงพุทธบูรณาการ

Main Article Content

ชูชาติ สุทธะ

บทคัดย่อ

   กระบวนการพัฒนาชีวิตเชิงพุทธบูรณาการ ตามหลักมงคลสูตร กล่าวได้ใน 3 ระดับ ดังนี้ ระดับต้น 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ปลูกมาตรฐานทางความคิด 2) สร้างชีวิตบนปัจจัยพื้นฐาน 3) ฝึกตนให้มีความชำนาญการ 4) ทำงาน/บริหารครอบครัว 5) สงเคราะห์มวลประชา, ระดับกลาง 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ปรับสภาพจิตใจให้พร้อม 2) น้อมนำธรรมะเบื้องต้นใส่ตน 3) เริ่มค้นคว้าธรรมะเบื้องสูง และในระดับสูง 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การมุ่งปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลส 2) เพียรถึงเขตจิตเกษม สุขสันต์ นิรันดร ชีวิตที่พัฒนาแล้วจึงต้องเริ่มพัฒนาจากทางกาย ศีล จิต (สมาธิ หรืออารมณ์) แล้วพัฒนาปัญญา เพื่อให้เห็นสัจธรรมความเป็นจริงของโลก ด้วยจุดหมายสูงสุด ของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา คือ โลกุตตระสุข หรือชีวิตที่เป็นอิสรภาพทางจิตใจ การบรรลุอรหันต์ หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาทั้งปวง ซึ่งอาจเป็นไปได้ยากยิ่งในโลกยุคปัจจุบัน อย่างไรก็ตามเราสามารถพัฒนาชีวิตให้ดี มีคุณภาพได้อย่างสูงที่สุด ด้วยการควบคุม "สติ" ให้รู้เท่าทันโลกแห่งความเป็นจริง และลดทอนหรือทำกิเลสของตนให้เบาบางลงได้บ้าง เพียงเท่านี้ก็เรียกได้ว่าเป็น การพัฒนาคุณภาพชีวิตสมกับคำว่า เป็นมงคลหรือความดีสูงสุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

จำลอง ดิษยวณิช. (2541). พุทธศาสนาและจิตเวชศาสตร์. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย. ปีที่43 (ฉบับที่ 3), 266 - 291.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย.

ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์. (2559). จิตวิทยากับการพัฒนาตน. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ปราณี รามสูต และ จำรัส ด้วงสุวรรณ. (2555). พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย ราชภัฏธนบุรี.

ปิ่น มุทุกันต์. (2555). มงคลชีวิต พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : บริษัทสร้างสรรค์บุ๊คส์.

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). (2540). ธรรมกับการพัฒนาชีวิต. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา.

________. (2540). พุทธธรรมกับการพัฒนาชีวิต. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา.

พระธรรมมหาวีรานุวัตร. (2515). มงคลทีปนีหรือมงคลสูตร 38 พิสดาร. พระนคร : โรงพิมพ์ลูก ส.ธรรมภักดี.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). (2550). การพัฒนาที่ยั่งยืน พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : บริษัทสหธรรมิก จำกัด.

พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ, เรียบเรียง. (2543). มงคลชีวิต ฉบับ “ทางก้าวหน้า”. กรุงเทพฯ : ม.ป.ท..

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร). (2557). พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่. พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระสิริมังคลาจารย์. (2539). มงฺคลตฺถทีปนี ทุติโย ภาโค. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย.

________. (2535). มังคลัตถทีปนี (แปล) เล่ม 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย.

เมธาวี อุดมธรรมมานุภาพ และคณะ. (2544). พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน. กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือสถาบันราชภัฎสวนดุสิต.

________. (2553). จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต.

เรียม ศรีทอง. (2542). พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน : ศาสตร์แห่งการพัฒนาชีวิตและสังคม. กรุงเทพฯ : เสมาธรรม.

วศิน อินทสระ. (2556). สาระสำคัญแห่งมงคล 38 พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : ธรรมดา.

วิโรจน์ อินทนนท์. (2556). “มังคลัตถทีปนี” ใน ตามรอยพระสิริมังคลาจารย์สังฆปราชญ์ล้านนา. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่.

Mahachulalongkornrajavidyalaya University. (1996). Thai Tripitaka Version of Maha ChulalongkornRatchawitthayalai. Bangkok: Mahachulalongkornrajavidyalaya Printing School.

Methawee Udomthamanuphap and faculty. (2001). Human behavior and self-development. Bangkok: Rajabhat Institute Suan Dusit Book Center. Methawee Udomthamanuphap and faculty.

Phra Dhamma Pitaka (P.Payutto). (1997). Buddhism and life development. Bangkok: Thammasop.

________. (1997). Dharma and life development. Bangkok: Thammasop.

Phra Dhamma Mahaweeranawat. (1972). Mongkhon Thiepani or Mongkhon Sut 38, Baroque. Phra Nakhon: Luk Son Sat Thamdakdi

Phramaha Somchai Thanavuddho. Compiled. (1990) A Manaual of Peace 38. Bangkok : M.P.T.

Phra Maha Somchai Bannwudhon, compilation. (2000). Bangkok: PSU..

Phra Maha Hansa Thum Maha So (Nithi Bunnag). (2014). Buddhism and modern science. Phra Nakhon Si Ayutthaya: Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

Phra Sirimangkhalajarn. (1992). Mangklatthepanee (Translation) Book 2. Bangkok: Mahamakut Rajabhat University Printing Center. Phra Nakhon: Luk Son Sat Thamdakdi.

________. (1996). Mongkol Tippanyututiyapa Khor., Bangkok: Mahamakut Rajamangala University of Technology.
Pin Mukhunan. (2012). Mongkol Lives, Print No. 7. Bangkok: Creative Books.

Pranee Ramasut and Chamrat Duangsuwan. (2012). Human behavior and self-development. 5th edition, Bangkok: Thonburi Rajabhat University.

Ramasuwan, P. and Dongsuwan, C. (2012). Human Behavior and Self Development. (5th ed).Bangkok : Thonburi Rajabhat University.

Reim Sri Thong. (1999). Human behavior and self-development: The science of life and social development. Bangkok: Sema Tham.

Simdee Diwanich. (1998). Buddhism and psychiatry. Journal of the Medical Association of Thailand. Year 43 (Issue 3), 266 - 291.

Sirathatnararot, T (2016). Psychology and self-development. Bangkok : Chulalongkon University.

Srithong, R. (1999). Behavior and self-development: Science of life-development And society.Bangkok: Semadham.

Thanyapat Sirathatnararoj. (2016). Psychology and personal development. Bangkok: Chulalongkorn University.

Kenneth R. Pelletier. (1992). Mind as Healer : Mind as Stayer. New York : Dell Publishing.

Viroj Inthanon. (2013). "Mangklatthani," according to the traces of the glory of Mangkalajarn Sangkha, Lanna philosopher. ChiangMai: Mahachulalongkornrajavidyalaya University Chiang Mai Campus.

Wasin Inthasu. (2013). The essence of the auspicious 38. Type 3. Bangkok: Plain.