แนวทางการบริหารความสำเร็จของบริษัท SME ในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

Main Article Content

พัชรี สกุลรัตนศักดิ์

บทคัดย่อ

   การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัย ด้านคุณลักษณะผู้นำ ด้านกลยุทธ์ธุรกิจ ด้านการสืบทอดธุรกิจและ หาแนวทางในการพัฒนาการบริหารความสำเร็จของบริษัท SME ในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เป็นการวิจัยแบบผสมระหว่าง การวิจัยเชิงคุณภาพ กับการวิจัยเชิงปริมาณ ดำเนินการวิจัย เริ่มต้นด้วยการหาข้อมูลปฐมภูมิโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มผู้บริหาร SME จำนวน 5 บริษัท ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจเครื่องนุ่งห่มไทย และใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ในบริษัท SME อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย จำนวน 324 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการถอดเทปที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก นำมาตีความและจับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์และกรอบงานวิจัย ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติเชิงพรรณนา จากค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ยและสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายเพียร์สันเพื่อทดสอบสมมติฐานทางการศึกษา
   ผลจากการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จของบริษัท SME ในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ในระดับสูง แต่ละด้าน คือ ด้านคุณลักษณะของผู้นำคือด้านการมุ่งความสัมพันธ์รายบุคคล ด้านกลยุทธ์ธุรกิจ คือด้านการขยายตัว ด้านการสืบทอดธุรกิจ คือ ผู้นำของธุรกิจครอบครัวควรจะมีความผูกพันทางสายเลือด และแนวทางในการพัฒนาการบริหารความสำเร็จของบริษัท SME คือการพัฒนาผู้นำ ที่ต้องมีคุณลักษณะ เชิงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน มีการสั่งสมความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนในการปฏิบัติงาน มีความร่วมแรงร่วมใจ โดยการสร้างสัมพันธภาพกับ สมาชิกในทีม มีคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพของตน โดยมุ่งประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ดวงพร อ่อนหวาน และคณะ. (2547). ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจชุมชนในภาคเหนือ. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์. (2555). การสืบทอดกิจการของธุรกิจครอบครัวไทย. Journal of HR Intelligence: สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 7(2), 18-27.

เนตร์พัณณา ยาวิราช. (2556). ภาวะผู้นำและผู้นำเชิงกลยุทธ์. (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพมหานคร: บริษัททริปเพิ้ลกรุ๊ป จำกัด.

Bass B.M. (1985). Leadership and Performance Beyond Expectations. New York: The Free Press.

Man, T. W. Y., Lau, T., & Snape, E. (2008). Entrepreneurial Competencies and the Performance of Small and Medium Enterprises: An Investigation Through a Framework of Competitiveness. Journal of Small Business and Entrepreneurship, 21(3), 257 - 276.

Onwan D., et al. (2004). Factors Affecting the Success of Community Businesses in the North. Bangkok: Kasetsart University.

Podsakoff P. M., MacKenzie, S. B., Moorman, R. H. & Fetter, R. (1990). Transformational Leader Behaviors and Their Eeffect on Follower’s Trust in Leader, Satisfaction, and Organizational Citizenship Behaviors. Leadership Quarterly, 1: 107-142.

Wailerdsak N. (2012). Business inheritance of Thai family businesses. Journal of HR Intelligence : Institute of Human Resources Thammasat University. 7 (2), 18-27.

Yawiraj N. (2013). Leadership and Strategic Leader. (8th ed.). Bangkok: Triple Group Co., Ltd.