บริบทของสภาพแวดล้อมและการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่มีผลต่อการเติบโต ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดลำปาง

Main Article Content

จิราพร ไชยศร

บทคัดย่อ

   การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของบริบทสภาพแวดล้อม การจัดการเชิงกลยุทธ์และการเติบโต ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ เพื่อศึกษาบริบทของสภาพแวดล้อมและการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่มีผลต่อการเติบโต ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดลำปาง จำนวน 460 คน เป็นการวิจัยเชิงสำรวจเครื่องมือ คือ แบบสอบถาม โดยใช้สถิติพรรณนาหาค่าความถี่ ร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอนุมานวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยสมการโครงสร้าง โดยโปรแกรม Smart PLS 2.0 M3
   ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี มากที่สุดการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี สถานที่ตั้งธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอเมืองลำปาง กิจการเจ้าของคนเดียวมากที่สุด ดำเนินธุรกิจต่ำกว่า 3 ปี จำนวนพนักงานและลูกจ้างในธุรกิจจำนวนไม่เกิน 15 คน และใช้เงินทุนส่วนตัวในการลงทุนธุรกิจ ความคิดเห็นของการจัดการเชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน อยู่ในระดับมาก ลำดับสุดท้าย คือ การเติบโตของวิสาหกิจอยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิเคราะห์ด้วยสมการโครงสร้าง พบว่า บริบทของสภาพแวดล้อมภายนอกมีอิทธิพลทางตรงต่อการเติบโตของวิสาหกิจ รองลงมา คือ บริบทสภาพแวดล้อมภายในมีอิทธิพลทางตรงต่อการเติบโตของวิสาหกิจ ลำดับต่อมาบริบทสภาพแวดล้อมภายในมีอิทธิพลทางตรงต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ สภาพแวดล้อมภายนอก มีอิทธิพลทางตรงต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ ลำดับสุดท้ายการจัดการเชิงกลยุทธ์มีอิทธิพลทางตรงต่อการเติบโตของวิสาหกิจ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ชัยยุทธ เลิศพาชิน. (2555). การจัดการเชิงกลยุทธ์. คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการทั่วไป. ลำปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.

ณฐวัฒน์ พระงาม. (2555). การจัดการเชิงกลยุทธ์. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยพิษณุโลก.

บุญฑวรรณ วิงวอน. (2550). การจัดการธุรกิจขนาดย่อม. คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการทั่วไป. ลำปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.

________. (2554). สภาพแวดล้อม คุณลักษณะ การเป็นผู้ประกอบการ สถานะทางสังคม ความมั่งคั่งและแรงจูงใจที่มีผล
ต่อความสำเร็จของธุรกิจขนาดย่อม ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย. ลำปาง: คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.

แผนพัฒนาจังหวัดลำปาง. (2556). SWOT จังหวัดลำปาง ปี 2556. สืบค้นเมื่อ 2 มิถุนายน 2556, จาก http://www.lampang.go.th/strategic/2556/s01n.pptx.

มนชวัล นารถศิลป์. (2556). ผลกระทบของกลยุทธ์องค์กรเชิงพลวัตที่มีต่อผลการดำ เนินงานของธุรกิจ SMEs ประเภทขนส่งทาถนน
ในประเทศไทย. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 32(6), 162 - 172.

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. (2556). รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. สืบค้นเมื่อ
2 มิถุนายน 2556, จาก http://www.sme.go.th.

Beaver G. & Jennings P. (2005). Competitive advantage and entrepreneurial power: The dark side of entrepreneurship. Journal of Small Business and Enterprise Development, 12(1): 9 – 23.

Boyd D. & Gumpert, D. (1983). Coping with Entrepreneurial Stress. Harvard Business Review, 61: 44-64.

Comrey A. L. & Lee H. B. (1992). A first course in factor analysis. New Jersey: Erlbaum.

Lampang Provincial Development Plan. (2013). SWOT, Lampang Province, Year 2013. Retrieved June 2, 2013,from http://www.lampang.go.th/strategic/2556/s01n.pptx.

Lertphachin C. (2012). Strategic Management. Faculty of Management Science General management. Lampang: University Rajabhat Lampang

Nartsilpa M. (2013). The Impact of Dynamic Organization Strategy on Performance Business operations Road
Transport SMEs in Thailand. Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University,32(6), 162-172.

Office of Small and Medium Enterprises Promotion (2013). Situation of Medium and Medium-SizedEnterprises Small. Retrieved June 2, 2013, from http://www.sme.go.th.

Pra Ngam N. (2012). Strategic Management. Phitsanulok: Phitsanulok University.

Plunkett W. R., Attner R. F. & Allen G. S. (2008). Management: Meeting and Exceeding Customer Expectations
(9th ed.). England: Pearson Education.

Wheelen T. L. , & Hunger, J. D. (2008). Strategic Management and Business Policy (11th ed.).

Wingworn B. (2007). Small Business Management. Faculty of Management Science General management.
Lampang: Lampang Rajabhat University.

_______. (2011). Environment, Entrepreneurship Characteristics Social status, wealth and Motivation that affects small business success In the upper northern region of Thailand. Faculty of Management Science General management. Lampang: Lampang Rajabhat University.