การพัฒนาวินัยนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ด้วยกิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพ

Main Article Content

สุรีพร มุ่งงาม
ศรีกัญภัสสร์ รังษีบวรกุล

บทคัดย่อ

การพัฒนาวินัยนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ด้วยกิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพนับว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญที่จะช่วยให้นักเรียนมีความพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ประพฤติตนตามระเบียบวินัยที่สังคมต้องการ การวิจัย ครั้งนี้มีความมุ่งหมาย ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความก้าวหน้าของการมีวินัยในตนเอง ของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพ และ 2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านการมีวินัย ของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ที่กำลังเรียนอยู่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 30 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ชนิด ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบภาพ และ 2) แบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบผลในระหว่างสัปดาห์ด้วย t-test Dependent Sample ผลการวิจัยปรากฏผลดังนี้

1. การมีวินัยในตนเองมีคะแนนเฉลี่ยรวมของความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น ก่อนการจัดกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์ ทั้ง 4 ด้าน มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 52.79 เมื่อได้รับการจัดกิจกรรมเล่านิทานก่อนนอนปรากฏว่ามีคะแนนเฉลี่ยของการหลังเรียนโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 91.54 โดยมีความก้าวหน้าของความมีวินัยในตนเองเพิ่มขึ้นโดยรวมเท่ากับ 38.75

2. เปรียบเทียบพฤติกรรมด้านวินัยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพ การมีวินัยในตนเองก่อนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพมีความสัมพันธ์กันทางบวกกับคะแนนการมีวินัยในตนเองหลังการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพทั้ง 4 สัปดาห์ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 โดยที่คะแนนหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพ ทั้งในภาพรวมและแยกตามรายด้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

The Development of Discipline for the Second Year of Kindergarten Students by Using Storytelling and Pictures Activities.

The development of discipline for the second year of kindergarten by using storytelling and pictures.They were important activities to conduct students’ behaviors as the social needs. The objectives of this study were: 1) To study the progression of self-discipline for the second year kindergarten students in Koksungyai wittaya School, Khonkaen Primary Education Service Area Office 4, who had storytelling and pictures activities. 2) To compare discipline behaviors of the second year kindergarten students in Ban Koksungyaiwittaya Schools, Khonkaen Primary Education Service Area Office 4 before and after the experiment. The sample group was the second year of kindergarten students in Koksungyaiwittaya School, studied in the second of academic year 2010, one classroom with 30 students by using Purposive Sampling. The research tool employed 2 kinds of paper: 1) A plan of storytelling and pictures activities. 2) An observed form of students’ discipline behaviors. The statistics used to analyze the data were average standard deviation, and analysed data to compare the results during the week by using t-test Dependent Sample. The results of the research were as follow:

1. Self-discipline had a total average of self discipline for the second year of kindergarten students in Koksungyaiwittaya School, Khonkaen Primary Education Service Area Office 4, before the storytelling activities in each weeks for 4 weeks with 4 aspects. The total average was 52.79%. When the students had storytelling and pictures activities, after that they had total average 91.54%. The total progressing of their self-discipline was 38.75%.

2. Compared discipline behaviors of the second year of kindergarten students, before and after the storytelling and pictures activities. Self discipline before the storytelling and pictures activities were related positively to self-discipline after storytelling and pictures activities for 4 weeks, it was statistically significant at .05 level. The marks after the activities was higher than before the storytelling and pictures activities by all of them and divided in each aspects statistically significant at .05 level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความ