ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สื่อการตลาดของธุรกิจโรงแรมกับการเลือกใช้บริการของโรงแรมในจังหวัดกาญจนบุรี

Main Article Content

มนต์ภัทร์ เมขลิน

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สื่อการตลาดของธุรกิจโรงแรมกับการเลือกใช้บริการของโรงแรมในจังหวัดกาญจนบุรี เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (2) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของโรงแรมในจังหวัดกาญจนบุรี (3) ศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจัยการใช้สื่อการตลาดบริการของโรงแรม (4) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของโรงแรมในจังหวัดกาญจนบุรี (5) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการใช้สื่อการตลาดบริการของโรงแรมกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของโรงแรมในจังหวัดกาญจนบุรี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าไคสแควร์ และค่าอีต้า

ผลการวิจัยสรุป ได้ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-35 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรส เป็นข้าราชการประจำมีรายได้ 10,000 - 20,000 บาท และมีภูมิลำเนาที่กรุงเทพมหานคร

2. พฤติกรรมการเลือกใช้บริการโรงแรมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสินใจใช้บริการโรงแรมเพราะสถานที่เหมาะสม ที่ระดับราคา 1,001 - 2,000 บาท เวลา จำนวนผู้เข้าพักในโรงแรม จำนวน 2-3 คน เข้าพักในโรงแรม โดยเฉลี่ย 1-2 ครั้ง/ปี เวลาเข้าพักในโรงแรม โดยเฉลี่ย 1-2 วัน/ครั้ง จองห้องพักล่วงหน้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต หาแหล่งข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการใช้บริการโรงแรมจากอินเทอร์เน็ต สนใจกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดคือลดราคา ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าใช้บริการโรงแรมในครั้งถัดไปคือการบริการที่ดี เลือกโรงแรมที่มีสินค้าและบริการเสริมต่างๆ เช่น สปาร์หรือฟิตเนส และเลือกโรงแรม 4 ดาว

3. ปัจจัยการใช้สื่อการตลาดของโรงแรม โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยการใช้สื่อการตลาดของโรงแรมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลำดับความสำคัญของปัจจัยการใช้สื่อการตลาดของโรงแรมจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การใช้สื่อการตลาดด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์(อินเทอร์เน็ต) การใช้สื่อการตลาดด้วยโทรทัศน์ การใช้สื่อการตลาดด้วยพนักงานขาย การใช้สื่อการตลาดด้วยไปรษณีย์ และการใช้สื่อการตลาดด้วยโทรศัพท์

4. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของโรงแรมในจังหวัดกาญจนบุรีพบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของโรงแรมในจังหวัดกาญจนบุรี ทุกประเด็น

5. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการใช้สื่อการตลาดบริการของโรงแรมกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของโรงแรมในจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ปัจจัยการใช้สื่อการตลาดบริการของโรงแรมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของโรงแรมในจังหวัดกาญจนบุรี

 

The Relationship between the Hotel Business’s Use of the Marketing Media and Hotel Selection in Kanjanaburi Province

This research on the relationship between the hotel business’s use of the marketing media and hotel selection in Kanjanaburi Province is a survey research with the objectives of studying (1) the personal information of respondents, (2) the hotel selection behavior in Kanjanaburi Province, (3) the opinions on the marketing media of the hotels, (4) the relationship between the personal information and the hotel selection in Kanjanaburi Province, and (5) the relationship between the marketing media of hotels and the hotel selection in Kanjanaburi Province. The research instrument used was questionnaires which were distributed to 400 respondents who stayed at hotels in Kanjanaburi Province. The data was processed and analyzed by using statistical application program. Statistics used in analyzing the data are percentage, means, standard deviation, Chi-Square, and Eta values.

The findings show that:

(1) For personal information of the respondents: the majority of respondents were female, aged under 26-35 years old, held bachelor’s degree, were married, worked as civil servants, earned an income of 10,000-20,000 bath, and lived in Bangkok;

(2) For the hotel selection behavior in Kanjanaburi Province: most of the respondents decided to use the hotels because of the place, stayed in the hotels at the room rates of 1,001-2,000 bath, booked the hotels for 2-3 persons, had an average stay of 1-2 times per year, made the room reservation by Internet in advance, looked for the information of the hotels on the Internet, were interested in marketing promotion for price, the factor affecting the next selection decision was good service, chose the hotels with products and services such as spas or fitness, and selected 4-star hotels;

(3) For the opinions on the marketing media of the hotels; most of the respondents gave their opinions on the marketing media at the moderate level, with the rankings of the use of the marketing media from the highest to the lowest scores as electronic media (Internet), television, sales personnel, direct mail, and telephone;

(4) For the relationship between the personal information and the hotel selection in Kanjanaburi Province: it was found that the personal information was related to the hotel selection in all aspects; and

(5) For the relationship between the marketing media of hotels and the hotel selection in Kanjanaburi Province; it was found that the use of the marketing media was related to the hotel selection in Kanjanaburi Province

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความ