ภาวะผู้นำองค์กรและการจัดการที่มีประสิทธิภาพของโรงพยาบาลรัฐ

Main Article Content

เพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะร่วมในมิติด้านภาวะผู้นำของโรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลสระบุรี ซึ่งมีผลต่อการบริหารจัดการและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาในการปรับปรุงและเสริมสร้างภาวะผู้นำในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงพยาบาลทั้งสามแห่ง การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยใช้วิธีเชิงคุณภาพ และเก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ คือ ผู้บริหารระดับสูงในโรงพยาบาลศูนย์ทั้งสามแห่งจำนวน 9 คน ผลการศึกษา พบว่า ในมิติด้านภาวะผู้นำ คุณลักษณะภาวะผู้นำทั้งสามด้าน คือ คุณลักษณะภายนอก คุณลักษณะด้านทักษะทางสังคมและสติปัญญา คุณลักษณะด้านการบริหารจัดการ มีความสำคัญในการเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงพยาบาล

 

Leadership and Efficiency Management of Public Hospital

The objectives of this study were 1) to study and analyze the common characteristics of effective management of public hospitals under Ministry of Public Health in Chonburi Hospital, Rajburi Hospital, and Saraburi Hospital. 2) to develop suggestion to enhance efficient management of public hospitals. This research employed qualitative research and the qualitative tool is in-depth interview. Key informants were executive officials of Chonburi Hospital, Rajburi Hospital, and Saraburi Hospital nine person. This research found that the characteristics of Leadership ,personality and appearance, social skill and intelligence, and management ability, were important dimension of management to create and enhance efficient management of public hospitals.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความ