บทบรรณาธิการ

Main Article Content

กองบรรณาธิการ -

บทคัดย่อ

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิชาการในกลุ่มสังคมศาสตร์ในวารสารสังคมศาสตร์วิชาการ สำหรับเล่มปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ประกอบด้วยบทความทางวิชาการเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับด้านการพัฒนาเด็ก ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม และด้านการบริหาร

บทความที่นำเสนอมีบทความทางวิชาการเกี่ยวกับด้านการพัฒนาเด็กโดยการเล่านิทานประกอบภาพ และการเล่านิทานพื้นบ้าน ด้านภาษามีรายงานที่น่าสนใจของความสัมพันธ์ระหว่างภาษากัม-ไทกับภาษาเยว่ถิ่นกาวหยาง ด้านสิ่งแวดล้อมนำเสนอในแง่มุมของการจัดการความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนชนบทไทย และปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์ของประชาชนบริเวณชายแดนไทย-ลาว ด้านการท่องเที่ยวประกอบด้วยงานวิจัยที่น่าติดตามหลายเรื่องเช่น ทัศนคติของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ ความสัมพันธ์ของสื่อกับการเลือกใช้บริการของโรงแรม การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างประเทศต่อการท่องเที่ยวใน ไทย-ลาว-พม่า ด้านการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมมีการนำเสนอบทความเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบและกระบวนการถ่ายทอดความรู้เพื่อป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน และการพัฒนากลยุทธ์การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้งของจังหวัดพะเยา ด้านสุดท้ายคือการบริหารมีตัวอย่างของการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของจังหวัดเชียงราย และภาวะผู้นำกับการจัดการที่มีประสิทธิภาพของโรงพยาบาลรัฐ

ในนามของกองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์วิชาการ ขอขอบคุณสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และเจ้าของบทความทุกท่าน ที่ร่วมสนับสนุนการทำงานเพื่อให้วารสารคงอยู่คู่สังคมอย่างมีคุณค่าก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทบรรณาธิการ