บทบรรณาธิการ

Main Article Content

กองบรรณาธิการ -

บทคัดย่อ

วารสารสังคมศาสตร์วิชาการฉบับนี้ ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 แล้วที่ ได้ทำหน้าที่การบริการวิชาการแก่สังคมโดยการเผยแพร่บทความทางวิชาการและบทความวิจัย ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และนักวิชาการ จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย ที่ได้ค้นพบองค์ความรู้ใหม่ผ่านทางกระบวนการวิจัยอย่างหลากหลายสาขา เป็นการขยายขอบฟ้าทางวิชาการอันไร้ขอบเขตจำกัดอีกทั้งยัง เปรียบเสมือนการติดอาวุธทางสติปัญญาให้แก่สังคมผ่านบทความอันทรงคุณค่าเหล่านี้

                วารสารฉบับนี้ จึงมีผลงานจากการวิจัยที่มีความหลากหลายในเนื้อหา จากหลากหลายสาขาวิชาไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับการป้องกันปัญหาการติดเกมส์คอมพิวเตอร์ของเยาวชน ประสิทธิภาพของการนำแนวคิด TQM ไปปฏิบัติในโรงงานอุตสาหกรรมหล่อหลอมเหล็กของไทย การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวการสอนเชิงประสบการณ์ กลยุทธ์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์และนวัตกรรมบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ เครือข่ายการค้าโคไทย-ลาว  ปัจจัยที่นำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ  ต้นทุนพลังงานสำหรับกระบวนการผลิตข้าวเหนียวของกลุ่มเกษตรกรประเทศไทยและ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อิทธิพลเชิงโครงสร้างการรับรู้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

การจัดการความรู้ของธนาคารความดีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งโดย ชุมชนมีส่วนร่วม การพัฒนารูปแบบการธำรงรักษาเพื่อลดการลาออกของบุคลากรครูในโรงเรียนเอกชน และ การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์กรของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

                ในนามของสำนักวิชาสังคมศาสตร์ และ กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์วิชาการ ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกท่าน ที่ได้นำข้อค้นพบจากการวิจัยที่เป็นความรู้อันมีค่า บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อการศึกษา การค้นคว้าทางวิชาการ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้สนับสนุนในการจัดทำวารสาร และขอขอบคุณผู้อ่าน สมาชิกวารสารทุกท่าน ที่ได้ติดตามวารสารมาอย่างต่อเนื่อง มา ณ ที่นี้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทบรรณาธิการ