About the Journal

วารสารวิชาการสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ได้เตรียมจัดตั้งคณะกรรมการวารสารวิชาการ เมื่อ ปี พ.ศ. 2558 ขอบเขตของวารสารเป็นวารสารทางสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกวารสารวิชาการเล่มแรก ปีที่1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2558 และอยู่ในความดูและและบริหาร งานของสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเตรียมการนำวารสารเข้าประเมินคุณภาพวารสาร รองรับการเข้าสู่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre : TCI ) ในโอกาสนี้ที่ทางศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยกำหนดมีการประเมินคุณภาพ วารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ปี พ.ศ. 2562 ทางสถาบันได้สมัครเข้าสู่การประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 4 นี้ ซึ่งผลการประเมินจากทางศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre : TCI ) วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เป็นวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 2 ทางคณะผู้จัดทำวารสารจะพัฒนาให้เป็นแหล่งรวมรวมบทความวิชาที่คุณค่าเพื่อก่อประโยชน์ทางวิชาการยิ่งยิ่งขึ้นไป

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ ส่งเสริมและสนันสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษาตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสนำผลงานวิชาการและงานวิจัย ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อีกทั้งแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องได้แก่ พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ​นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการบริหารธุรกิจ พัฒนาสังคมและการศึกษา

รับตีพิมพ์บทความวิจัย และบทความวิชาการ  รับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

กำหนดการเผยแพร่

วารสารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี 

  • ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
  • ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม

 

อัตราค่าลงทะเบียนตีพิมพ์บทความ

บทความละ 4,000 บาท

รูปแบบการดำเนินการกลั่นกรองบทความ

กองบรรณาธิการได้ให้ความสำคัญกระบวนการจัดทำวารสารตั้งแต่การคัดเลือกบทความและมีผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณากลั่นกรองบทความ บทความละ 3 ท่าน ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่มีความหลากหลายจากหลายสถาบันเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ และในการประเมินใช้รูปแบบผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ประเมิน