Contact

สำนักงานกองบรรณาธิการวารสาร
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
55/56 ถนนหนามแดง-บางพลี ซอยสามมิตร ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

Principal Contact

ดร.ชาลินี ปลูกผลงาม
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
Phone 08-3111-1995

Support Contact

อาจารย์กนก ตันวิบูลย์
Phone 08-1311-1995