Contact

สำนักงานกองบรรณาธิการวารสาร
สำนักงานบริการวิชาการและวิจัย
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
55/56 ถนนหนามแดง-บางพลี ซอยสามมิตร ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

Principal Contact

ดร.ชาลินี ปลูกผลงาม
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
Phone +66 2337 3341-3

Support Contact

อาจารย์กนก ตันวิบูลย์
Phone 023373341-3 081 311 1995