แจ้งเปลี่ยนแปลงการเผยแพร่บทความวิชาการ เป็นวารสารออนไลน์

2020-09-18

วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ คือ 

         1) รูปแบบตีพิมพ์ (Print) จัดทำครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยใช้เลข ISSN 2539-5939 (Print)
         2) รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) จัดทำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ใน วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป โดยใช้เลข ISSN 2730-2725 (Online)