ยกเลิกการตีพิมพ์วารสารแบบรูปเล่ม

2021-01-20

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) มีมติให้ยกเลิกการตีพิมพ์วารสารแบบรูปเล่ม โดยจะเผยแพร่วารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น (E-Journal) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 หรือวารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดวารสารฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ 

https://so04.tci-thaijo.org/index.php/svittj/index