เทคนิคกระบวนการกลึงชิ้นส่วนขอบกระทะล้อ

ผู้แต่ง

  • ติณณ์ ก๋าเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คำสำคัญ:

ทฤษฎีทรงกระบอกผนังหนา, ไฟไนต์เอลิเมนต์, แรงจับยึดชิ้นงาน, แม่พิมพ์ขอบกระทะล้อ, กระบวนการกลึง

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการเสียรูปของชิ้นงานในกระบวนการการผลิต แม่พิมพ์ขอบกระทะล้อ โดยใช้ทฤษฎีทรงกระบอกผนังหนา เพื่อลดระยะเวลาการแก้ไขชิ้นงาน ในกระบวนการกลึงชิ้นส่วน ขอบกระทะล้อในกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ยางล้อ วิธีการวิจัยจะทำการเก็บข้อมูลค่าขนาดชิ้นงาน สร้างแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อจำลองการเสียรูปแล้ว เปรียบเทียบกับค่าที่วัดได้จากการผลิต เพื่อหาตัวแปรที่ส่งผลต่อการเสียรูปชิ้นงาน จากผลการดำเนินการพบว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดการเสียรูปคือ แรงที่ใช้ในการจับยึดชิ้นงาน รูปแบบของจับยึดชิ้นงาน และขนาดของชิ้นงาน จากผลดังกล่าวได้นำไปสู่การใช้ผลจำลองการเสียรูป ด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ร่วมกับผลการวัดขนาดชิ้นงาน แล้วทำการปรับตั้งค่าแรงจับยึดชิ้นงาน และ รูปแบบการจับยึด ที่เหมาะสมกับชิ้นงานแต่ละแบบด้วยการจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์

Downloads

Download data is not yet available.

References

Gerasimov, A.V. (2003). Explosive Deformation and Fracture of Thick-Wall Cylinders, Journal of Strength of Materials, 35(2), 162-167. DOI:10.1023/A:1023714612432
Gross, D., Hauger, W., Schroder, J., Wall, W.A., & Bonet, J. (2010). Engineering Mechanics 2 (11th ed.). Springer Heidelberg Dordrecht London New York. DOI:10.1007/978-3-642-12886-8
Haughton, D., & Ogden, R. (2016). Bifurcation of inflated circular cylinders of elastic material under axial loading-II. Exact theory for thick-walled tubes, Journal of the Mechanics and Physics of Solids. 27(5), 489-512. DOI:10.1016/0022-5096(79)90027-9
Pinit, P. (2017). Stress in Thin-walled Cylindrical Vessel under Internal Pressure, (in Thai). http://pichet-pinit.in.th/wp-content/uploads/2016/12/LAB-Cylindrical-Pressure-Vessel.
Razzaq, M.A., Ariffin, A.K., Abdullah, S., Sajuri Z., Issmail, A.E., & Ariffin, A. (2011). Fatigue Crack Growth Prediction of Thick Wall Cylinder under Variable Amplitude Loading, Journal of Key Engineering Materials (Volumes 462-463), 1337-1342. DOI:10.4028/www.scientific.net/KEM.462-463.1337
Hojjati, M.H., & Hassani, A. (2007). Theoretical and finite-element modeling of autofrettage process in strain-hardening thick-walled cylinders, International Journal of Pressure Vessels and Piping, 84(5), 310–319. DOI:10.1016/j.ijpvp.2006.10.004
Ao, W., Liu, Z., Zhang, H., & Zuang, Y. (2021). Elastic Limit Analysis of Composed Thick-Wall Cylinder Considering Difference in Tension-Compression Strength, International Journal of Innovative Computing, Information and Control, 17(3), 919-932. DOI:10.24507/ijicic.17.03.919

เผยแพร่แล้ว

06/30/2022