ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2565): วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม