การวิเคราะห์ลักษณะของตัวละครเอกหญิงที่มีการเดินทางทางจิตวิญญาณในนวนิยายแนวศาสนาของทมยันตี

ผู้แต่ง

  • สุประวีณ์ แสงอรุณเฉลิมสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  • Truong Thi Hang
  • ประจักษ์ สายแสง
  • บุญเหลือ ใจมโน

คำสำคัญ:

ตัวละคร, นวนิยายแนวศาสนา, ทมยันตี, การเดินทางทางจิตวิญญาณ

บทคัดย่อ

          บทความวิจัยฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “การเดินทางทางจิตวิญญาณ : กรณีศึกษากลวิธีการนำเสนอการเดินทางทางจิตวิญญาณของตัวละครหญิงในนวนิยายแนวศาสนาของทมยันตี” มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ลักษณะของตัวละครเอกหญิงที่มีการเดินทางทางจิตวิญญาณในนวนิยายแนวศาสนาของทมยันตี โดยใช้กรอบแนวคิดของ กุหลาบ มัลลิกะมาส ในการวิเคราะห์กลวิธีการสร้างตัวละคร 2 ประเด็น คือ 1. พิจารณาลักษณะนิสัยของตัวละครว่าเป็นประเภทน้อยลักษณะหรือหลายลักษณะ และ 2. พิจารณาว่าลักษณะตัวละคร เป็นแบบสถิตหรือพลวัต ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะนิสัยของตัวละครเอกหญิงที่มีการเดินทางทางจิตวิญญาณทั้ง 7 ตัว ล้วนเป็นตัวละครที่มีหลายลักษณะ ซึ่งลักษณะนิสัยที่พบมากที่สุด คือ มีความเมตตา พบในตัวละครเอกหญิง 4 ตัว รองลงมา คือ ลักษณะที่มีความอยากรู้อยากเห็นและมีความมุ่งมั่นพบในตัวละครเอกหญิง 2 ตัว นอกจากนี้ ยังพบลักษณะนิสัยที่ต่างกันไป ได้แก่ ความสงบนุ่มนวล ใจร้อนเจ้าอารมณ์
รักความยุติธรรม เป็นคนเด็ดขาด มีความอดทน มีระเบียบวินัย มีความจงรักภักดี มีความมั่นใจในตัวเองและต้องการพิสูจน์ตนเอง ขณะที่การวิเคราะห์ลักษณะตัวละครในประเด็นที่สองพบว่าตัวละครเอกหญิงมีทั้งแบบสถิตและพลวัต

References

กุหลาบ มัลลิกะมาส. (2538). วรรณคดีวิจารณ์ (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

เชษฐา จักรไชย. (2559). การสร้างสรรค์วรรณศิลป์ของนักเขียนสตรีในนวนิยาอิงพุทธศาสนา. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา.

ณิชชา จุนทะเกาศลย์. (2561). รูปแบบและกลวิธีการสื่อธรรมนิยายของทมยันตี, วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์, 14 (ฉบับพิเศษ), มิถุนายน-กันยายน 2561, หน้า 98-107.

ทมยันตี (คุณหญิง วิมล ศิริไพบูลย์). (2551). กฤตยา (พิมพ์ครั้งที่ 11). กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม.

ทมยันตี (คุณหญิง วิมล ศิริไพบูลย์). (2551). ไวษณวี (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม.

ทมยันตี (คุณหญิง วิมล ศิริไพบูลย์). (2551). ศิวาลัย (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม.

ทมยันตี (คุณหญิง วิมล ศิริไพบูลย์). (2552). จิตา (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม.

ทมยันตี (คุณหญิง วิมล ศิริไพบูลย์). (2552). ชามี (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม.

ทมยันตี (คุณหญิง วิมล ศิริไพบูลย์). (2559). ฌาน (พิมพ์ครั้งที่ 12). กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม.

ทมยันตี (คุณหญิง วิมล ศิริไพบูลย์). (2560). นากพัทธ์. กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม.

ไพโรจน์ บุญประกอบ. (2539). การเขียนสร้างสรรค์ เรื่องสั้น-นวนิยาย. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า.

วัฒนา มูลเมืองแสน. (2539). นวนิยายอิงพุทธศาสนาของไทย: วรรณกรรมคำสอนร่วมสมัย. วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Truong Thi Hang. (2560). ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ จากมุมมองเชิงคติชนวิทยา ค.ศ.1911-1928 เล่ม 2. เชียงใหม่ : ลานนาการพิมพ์.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-06-2021