ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (สามภาษา) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Main Article Content

อังศุมาริน สุชัยรัตนโชค
ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนา
เหมือนฝัน คงสมแสวง
ทอมมี่ เจนเสน
สริยาภา คันธวัลย์
ดารุณี พละการ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (SurveyResearch) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์(สามภาษา) คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจำแนกตามเพศ อายุระดับชั้น แผนการเรียนรายได้รวมของครอบครัวต ่อเดือน มีพี่น้องกำลังศึกษาอยู ่ และสถานที่พักอาศัยปัจจุบัน ขณะที่กำลังศึกษาอยู่กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดจันทบุรีปีการศึกษา 2563 จํานวน 351 คน โดยใช้การสุ ่มตัวอย ่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ด้วย
การเลือกโรงเรียนเฉพาะในเขตอำเภอเมือง เนื่องจากเป็นเขตการศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมากที่สุด กำหนดขนาดกลุ ่มตัวอย ่างจากการใช้ตารางของ Krejcie and Morgan การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีทางสถิติหาค่าร้อยละ ค ่าเฉลี่ย (Mean) และค ่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)ผลการวิจัยพบว ่า ปัจจัยที่ส ่งผลต ่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต ่อในหลักสูตรนิเทศศาสตร บัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (สามภาษา) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี แบ่งออกเป็น 4 ด้านดังนี้ 1. ปัจจัยด้านหลักสูตร พบว่าปัจจัยด้านหลักสูตรที่ส่งเสริมความก้าวหน้าของตนเองในอนาคตเป็นอันดับแรกถัดมาคือหลักสูตรตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีหลักสูตรตรงกับความสามารถและความถนัด และตรงกับความต้องการที่จะศึกษาต่อ ตามลําดับ และปัจจัยสุดท้าย คือ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์(สามภาษา) (แขนงวิชาการสื่อสารและธุรกิจการท่องเที่ยวและแขนงวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่)สอดคล้องกับลักษณะงานทางบ้าน 2. ปัจจัยด้านความมุ่งหมายทางการศึกษา พบว่าปัจจัยที่ส่งผลอันดับแรกคือต้องการใช้ความ รู้หรือ คุณวุฒิไปใช้ในการทํางาน ต้องการศึกษาความรู้ด้านวิชาการ ต้องการความรู้เพิ่มเติมในด้าน นี้ต้องการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านนี้ตามลําดับ และปัจจัยสุดท้าย คือ ต้องการมีความรู้ความสามารถ 3. ปัจจัยด้านชื่อเสียงและบทบาทของมหาวิทยาลัย พบว่ามหาวิทยาลัยมีการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาอย่างเพียงพอเป็นปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดจากนั้นคือมีมาตรฐานและความพร้อมในการจัดการศึกษาเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการเรียน ตามลำดับ และปัจจัยสุดท้ายคือศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย
เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับจากสังคม 4. ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตร พบว ่านักเรียนทราบข ่าวการรับสมัครจากครูแนะแนวของโรงเรียน เป็นอันดับแรก มีการประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆของหลักสูตรอย่างทั่วถึง ทราบข่าวการแนะนำหลักสูตร โดยฝ ่ายแนะแนวร ่วมกับมหาวิทยาลัยในการรับสมัครนักศึกษาประเภทโควตา และประเภทรับสมัครตรง แผ่นพับใบปลิวการประชาสัมพันธ์รับสมัครของหลักสูตรมีความชัดเจน ตามลําดับ และปัจจัยสุดท้าย คือ ทราบข่าวการประชาสัมพันธ์หลักสูตร การรับสมัครจากเพื่อน/ รุ่นพี่/ ญาติ/ คนรู้จัก จากผลการวิจัย แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่สําคัญที่สุดคือ ปัจจัยด้านชื่อเสียงและบทบาท ของมหาวิทยาลัย รองลงมาคือ ปัจจัยด้านความมุ่งหมายทางการศึกษา ต่อมาคือ ปัจจัยด้านการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และลําดับสุดท้ายคือ ปัจจัยด้านหลักสูตร

Article Details

บท
บทความวิจัย