เผยแพร่แล้ว: 26-09-2021

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (สามภาษา) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

อังศุมาริน สุชัยรัตนโชค, ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนา, เหมือนฝัน คงสมแสวง, ทอมมี่ เจนเสน, สริยาภา คันธวัลย์ , ดารุณี พละการ

41-59