ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพความสัมพันธ์ของลูกค้าที่ใช้บริการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศไทย

Main Article Content

สุภาวดี ฮงคนาค
นรพล จินันท์เดช
มาเรียม นะมิ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพความสัมพันธ์ของลูกค้าที่ใช้บริการขนส่งสินค้าอุปโภค บริโภคในประเทศไทย 2) ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพความสัมพันธ์ของลูกค้าที่ใช้บริการขนส่งสินค้าอุปโภค บริโภคในประเทศไทยกับข้อมูลเชิงประจักษ์งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานประจำผู้รับสินค้า หรือลูกค้าผู้ใช้บริการจากพนักงานจัดส่งสินค้าขององค์การนิติบุคคลผู้ให้บริการขนส่งสินค้าอุปโภค บริโภคในประเทศไทย ตัวอย่างจำนวน 620 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวกวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพการให้บริการ ความยืดหยุ่นด้านการจัดส่ง การสื่อสาร ผลการปฏิบัติงานด้านการจัดส่งสินค้ามีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้าความยึดมั่นผูกพันลูกค้าและความพึงพอใจของลูกค้ามีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพความสัมพันธ์ของลูกค้าที่ใช้บริการ และยังส่งผลทางอ้อมต่อคุณภาพความสัมพันธ์ผ่านทางความพึงพอใจของลูกค้ากับความยึดมั่นผูกพันลูกค้า และการสื่อสารไม่ส่งผลทางอ้อมต่อคุณภาพความสัมพันธ์ผ่านทางความพึงพอใจของลูกค้า 2) ผลการวิจัยการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพความสัมพันธ์ พบว่า โมเดลสมการโครงสร้างที่ปรับใหม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งนี้พิจารณาจากค่าสถิติไค-สแควร์ (c2) = 196.141 ค่าองศาอิสระ (df) = 336 ค่า p–value =1.000 ค่าไค–สแควร์สัมพัทธ์ (c2/df) = 0.584 เมื่อพิจารณาค่าความสอดคล้องจากดัชนีค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) = 0.000 ค่าความสอดคล้องกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI)  มีค่า = 1.000 ค่าดัชนี Tucker-Lewis (TLI) = 1.000 และค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของเศษที่เหลือ (SRMR) = 0.011

Article Details

How to Cite
ฮงคนาค ส., จินันท์เดช น., & นะมิ ม. (2023). ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพความสัมพันธ์ของลูกค้าที่ใช้บริการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศไทย. วารสารนวัตกรรมสังคมและเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, 6(2), 1–9. https://doi.org/10.14456/jsmt.2023.9
บท
บทความวิจัย

References

รณรงค์ พูลพิพัฒน์, สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า, กระทรวงพาณิชย์, (2565, 15 เมษายน). จับชีพจรโลจิสติกส์ไทยฉบับเดือน. http://www.tpso.moc.go.th/th/node/11480

Arnett, D. B., German, S. D., & Hunt, S. D. (2003). The Identity Salience Model of Relationship Marketing Success: The Case of Nonprofit Marketing. Journal of Marketing, 67(2), 89-105.

Hair, J. F., Jr., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). Multivariate data analysis (7 ed.). Harow, Essex: Pearson.

Hooper, D., Coughlan, J., & Mullen, M. R. (2008). Structural equation modelling: Guidelines for determining model fit. Electronic journal of business research methods, 6(1), 53‑60.

Hunt, Arnett Dennis, B., & Madhavaram, S. (2006). The explanatory foundations of relationship marketing theory. Journal of Business & Industrial Marketing, 21(2), 72-87.

Lai, K.-h., Pang, Y., Wong, C. W. Y., Lun, Y. H. V., & Ng, Y. N. E. (2019). Are trade and transport logistics activities mutually reinforcing? Some empirical evidences from ASEAN countries. Journal of Shipping and Trade, 4(1), 2.

Lai, K., & Kelley, K. (2011). Accuracy in parameter estimation for targeted effects in structural equation modeling: Sample size planning for narrow confidence intervals. Psychological Methods, 16(2), 127.

Lomax, R. G., & Schumacker, R. E. (2004). A beginner's guide to structural equation modeling: psychology press.

Majercak, P. (2020). Saving logistics transportation costs in the era of globalization for firms. Paper presented at the SHS Web of Conferences.

Thaichon, P., & Quach, T. N. (2015). From Marketing Communications to Brand Management: Factors Influencing Relationship Quality and Customer Retention. Journal of Relationship Marketing, 14(3), 197-219.

U-tantada, S., Yolles, M., Mujtaba, B. G., & Shoosanuk, A. (2019 a). Influential Driving Factors for Corporate Performance: A Case of Small and Medium Enterprises in Thailand. KASEM BUNDIT JOURNAL, 20 (Feburary), 157-172.

U-tantada, S., Yolles, M., Shoosanuk, A., & Mujtaba, B. G. (2019b). Strategic SMEs as Influential Drivers for the Market Economy: Modeling SMEs using Cultural Agency Theory. International Review of Research in Emerging Markets and the Global Economy, 5(1), 1435-1452.

U-tantada, S., Yolles, M., Shoosanuk, A., & Mujtaba, B. G. (2020). Green Market Orientation and Market Capability Influence on Competitiveness and Performance of Green SME Cultural Agency. International Review of Research in Emerging Markets and the Global Economy, 6(1), 1453-1475.