เผยแพร่แล้ว: 19-07-2023

หลักกฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ

พรชัย ขันตี, ญาณวัฒน์ พลอยเทศ, อภิษา แก้วทอง, สฤษดิ์ผล ชมไพศาล, นิวัติ วุฒิ

75-83