การแต่งงานกับเด็ก

Main Article Content

เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม
ชำนาญ ชาดิษฐ์

บทคัดย่อ

การแต่งงานกับเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปีนั้นถือเป็นการแต่งงานที่ผิดกฎหมายแต่ยังคงมีช่องว่างทางกฎหมายบางประการที่ทำให้ปัญหาดังกล่าวยังคงเกิดขึ้นและบางกรณีไม่ได้เกิดจากความยินยอมพร้อมใจของตัวเด็กเองแต่เกิดจากความไม่เสมอภาคทางเพศและความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ซึ่งการแต่งงานกับเด็กนั้นส่งผลกระทบร้ายแรงตามมาทั้งในเรื่องของสุขภาพของเด็กและการศึกษา มากไปกว่านั้นยังมีประเด็นของการล่วงละเมิดทางเพศและความรุนแรงในครอบครัวอีกด้วย


            ในประเทศไทยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองการแต่งงานของเด็ก ยังไม่มีความเหมาะสม โดยไม่ได้คุ้มครองสิทธิของเด็กในการแต่งงาน ด้วยวัฒนธรรมของประเทศไทยยังมีความยึดโยงกับศาสนาและค่านิยมของคนในพื้นที่ตลอดจนกระบวนการยุติธรรม หรือการแก้ปัญหาของหน่วยงานภาครัฐ เด็กหรือครอบครัวของเด็กยังไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการทางกฎหมายได้ ดังนั้นจึงเห็นสมควรแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันต่อไป

Article Details

How to Cite
ตันติจรัสวโรดม เ., & ชาดิษฐ์ ช. (2024). การแต่งงานกับเด็ก . วารสารนวัตกรรมสังคมและเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, 7(1), 84–92. https://doi.org/10.14456/jsmt.2024.8
บท
บทความวิชาการ

References

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ. (2561). รายงานสถานการณ์ การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 32/2561 ระหว่างวันที่ 4 – 10 สิงหาคม 2561. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2555). อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก /คณะกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชน องค์การสหประชาชาติ. สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก

กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน. (2561). อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก. กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กองบรรณาธิการวอยซ์ออนไลน์. (2561, 27 พฤศจิกายน). กฎหมายไทยอ่อน เปิดช่องให้แต่งงานเด็กได้ในชายแดนใต้.https://voicetv.co.th/read/BJiYnoZ8X

ทรงพจน์ สุภาผล. (2559, 28 พฤศจิกายน). ตีแผ่ปัญหาการแต่งงานตั้งแต่วัยเด็ก “Save the Children”. https:// www.voathai.com/a/child-marriage/3546594.html

ประชาไท,(2555, 27 พฤศจิกายน). จี้ยุติการแต่งงานในเด็ก เนื่องในวันเด็กผู้หญิงสากล.https://prachatai.com/journal/2012/10/43114

ประชาไท. (2561, 27 พฤศจิกายน). กรรมการสิทธิฯ เสนอออกกฎหมายห้ามแต่งงานก่อนวัยอันควรครอบคลุมเด็กทุกคน https://prachatai.com/journal/2018/07/77695

มูลนิธิผู้พิทักษ์สิทธิเด็ก. (2559, 27 พฤศจิกายน). สิทธิเด็ก เรื่องของเด็กตัวเล็กที่ไม่ควรมองข้าม. http://www.thaichildrights.org/story/social-story/

รัฐบาลสวีเดนและองค์การช่วยเหลือเด็กแห่งสวีเดน. (2557, 23 ธันวาคม). ไม่มีวันใช้ความรุนแรง – สามสิบปี หลังจากการห้ามการลงโทษเด็กในสวีเดน. http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/2761_0.pdf.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (2553, 27 พฤศจิกายน). กฎหมายสิทธิเด็ก. http://www.thaihealth.or.th/node/18151

ไทยรัฐออนไลน์. (2561, 25 ธันวาคม). พ่อแม่บังคับเด็ก13แต่งงานเพื่อนร่วมวงเหล้า.https://www.thairath.co.th/content/319650

BBC News. (2560, 27 พฤศจิกายน). วันสิทธิเด็กสากล สิทธิเด็กไทยอยู่ตรงไหนในมาตรฐานสากล. https://www.bbc.com/thai/thailand-42048403

MGR Online. (2557, 27 พฤศจิกายน). ยูเอ็นมีมติห้าม “การแต่งงานกับเด็ก” ร้องชาติสมาชิกบังคับใช้กฏหมายจริงจัง. https://mgronline.com/around/detail/9570000134696

Mtoday. (2561, 27 พฤศจิกายน). นักสิทธิ 3 จังหวัดยอมรับบังคับเด็กแต่งงาน-กก.กลางฯแก้กฎห้ามอิหม่ามแต่งเด็ก. http://www.mtoday.co.th/28113

Cecilia Modig. (2014). Never Violence – Thirty-Five Years on from Sweden’s Abolition of Corporal Punishment. Nilsson Bergholm.