เผยแพร่แล้ว: 14-01-2024

อัตลักษณ์ทางดนตรีสากลของกองดุริยางค์ทหารอากาศ

ณรงค์ฤทธิ์ ปวะภูสะโก, สุพรรณี เหลือบุญชู, บำรุง พาทยกุล

16-25

มุมมองเชิงศิลปะในฉากที่แสดงความสัมพันธ์ทางเพศในภาพยนตร์ไทย

วศิน มูลประเสริฐ, บรรจง โกศัลวัฒน์, ปัทมวดี จารุวร, เจตน์ศักดิ์ แสงสิงแก้ว, สุชาติ โอทัยวิเทศ

41-50

การแต่งงานกับเด็ก

เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม, ชำนาญ ชาดิษฐ์

84-92