วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ เลขมาตรฐานสากล ISSN : 2651-1630 (Print) ISSN : 2672-9040 (Online) เป็นวารสารวิชาการของวัดวังตะวันตก อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ในมิติเพื่อสนับสนุนการศึกษา การสอน การวิจัยในมหาวิทยาลัยสงฆ์รวมถึงคณะสงฆ์ไทย และสถาบันภายนอก รวมทั้งนักวิชาการและผู้สนใจ โดยเน้นสาขาวิชาพุทธศาสนา บริหารการศึกษา การพัฒนาชุมชม การพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาศาสตร์ การศึกษาเชิงประยุกต์ บริหารธุรกิจ รวมถึงสหวิทยาการอื่น ๆ  โดยรับพิจารณาตีพิมพ์ต้นฉบับของบุคคลหรือองค์กร ทั้งภายในและภายนอกวัด เปิดรับบทความเฉพาะภาษาไทย ประเภท บทความวิจัย และ บทความวิชาการ มีกระบวนการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพิมพ์ โดยบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ  (Double blind peer-reviewed) กำหนดออกวารสารปีละ 12 ฉบับ เป็นรายเดือน ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม, ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์, ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม, ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน, ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม, ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน, ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม, ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม, ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน, ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม, ฉบับที่ 11 เดือนพฤศจิกายน และฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ ฉบับย้อนหลัง

ประกาศเรื่องการปลอมหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความในวารสาร

2021-04-09

ประกาศวารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ

เรื่องการปลอมหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความในวารสาร

                ด้วย วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ วัดวังตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ได้ถูกจัดกลุ่มคุณภาพวารสารประจำปี พ.ศ.2563 ให้เป็น วารสารที่มีคุณภาพกลุ่มที่ 1 (TCI ฐาน 1) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา โดยเมื่อแก้ไขบทความตามผู้ทรงคุณวุฒิแล้วทางวารสารฯ จะออกหนังสือรับรองตีพิมพ์ให้ตามปีและฉบับที่เหมาะสม

                บัดนี้ ได้มีการปลอมหนังสือรับรองตีพิมพ์ในวารสารเกิดขึ้น จึงขอให้หน่วนงานต้นสังกัดของผู้เขียน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตรวจสอบการตีพิมพ์บทความ ได้ดำเนินการสอบถามมายังวารสารได้ที่เบอร์โทร 061-526-2919 หรือ ตรวจเช็คมายังลิ้งค์ด้านล่าง หากทางวารสารเป็นผู้ออกให้ถูกต้องสมบูรณ์จะปรากฎชื่ออยู่ในลิงค์ นี้ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C0lAHm16GNdLJjfdfgz80gYgK5O4tXLGju7RaJmfHjg/edit?usp=sharing เพื่อตรวจสอบเลขที่หนังสือ ชื่อบทความ ชื่อผู้เขียน ในการออกหนังสือรับรองการตีพิมพ์ต่อไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2564

พระครูวินัยธรสุริยา สุริโย(คงคาไหว), ดร.

(พระครูวินัยธรสุริยา สุริโย(คงคาไหว), ดร.)

บรรณาธิการ

การกำหนดค่า CopyCatch

2021-01-29

        วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ ได้กำหนดความซ้ำของผลงาน ด้วยโปรแกรม CopyCat เว็บ Thaijo ในระดับ ไม่เกิน 25% สำหรับบทความวิจัย และในระดับ ไม่เกิน 10% สำหรับบทความวิชาการ โดยมีผลตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นตันไป

Vol. 7 No. 11 (2022): November 2022

Published: 2022-11-30

The expectation and the actual condition of consumers toward parcel delivery service in Hat Yai district, Songkhla province

Suwatchanee Petcharat, Kanjana Plongoon, Sirlkan Srldam, Chakkiat Methanai Methanai, Narongsak Rorbkorb

18-36

READINESS OF PRIMARY HEALTH CARE SERVICE’S MANAGEMENT IN THAILAND

Kunanya Somphet, Pisamai Jarujittipant, Nutpatsorn Tanaborworpanid

300-315

Factors Affecting the Effectiveness of Elderly Health Promotion Systems

throngchai srichai, Pisamai Jarujittipant, Nutpatsorn Tanaborworpanid

335-351

View All Issues