ที่ปรึกษา
พระพรหมบัณฑิต, ศ.,ดร.
พระราชปริยัติกวี, ศ.,ดร.
พระเทพปัญญาสุธี                                    
พระครูพรหมเขตคณารักษ์, ดร.                     

บรรณาธิการบริหาร
พระครูวินัยธรสุริยา  สุริโย(คงคาไหว), ดร.
วัดวังตะวันตก, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นางสาวปุญญาดา จงละเอียด                       
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

กองบรรณาธิการ
พระครูอรุณสุตาลังการ, รศ., ดร.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
พระครูสิริธรรมาภิรัต, ผศ., ดร. 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
ศาสตราจารย์ ดร. ครองชัย หัตถา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
รองศาสตราจารย์ ดร. ประเวศ  อินทองปาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. สืบพงษ์  ธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รองศาสตราจารย์ ดร. กันตภณ  หนูทองแก้ว
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ บุญโท
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
รองศาสตราจารย์ ฟื้น ดอกบัว
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์  ทิพย์ศรีนิมิต
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา  แก้วหล้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณิศ์ภาพรรณ คูวิเศษแสง
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนิศร ยืนยง
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พอใจ สิงหเนตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ดร. มะลิวัลย์  โยธารักษ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ดร. ธีระพงษ์  สมเขาใหญ่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ดร. สิทธิโชค  ปาณะศรี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ดร. พีระศิลป์  บุญทอง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ดร. มุกดาวรรณ พลเดช
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
ดร. จิตติมา ดำรงวัฒนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ดร.ประนอม การชะนันท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ดร. อุทัย  เอกสะพัง
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ
พระมหาศักดิ์ดา  สิริเมธี
เลขานุการศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา วัดวังตะวันตก
พระมหาอนุชิต  อนนฺตเมธี
วัดหน้าพระบรมธาตุ
พระณัฐพงษ์  สิริสุวณฺโณ
วัดสระเรียง
พระณัฐพงษ์  ญาณเมธี
วัดศาลามีชัย
นายธีรวัฒน์  ทองบุญชู
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
นายอภินันท์  คำหาญพล
ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา วัดวังตะวันตก
นางสาวทิพย์วรรณ  จันทรา

ฝ่ายประสานงานและจัดการ
พระสาโรจน์  ธมฺมสโร
สำนักสงฆ์วัดนาสนธิ์
พระบุญญฤทธิ์  ภททฺจารี
สำนักสงฆ์วัดนาสนธิ์

ฝ่ายกฎหมาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตตมาศ  วิเศษสินธุ์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

ออกแบบปก
นายวินัย  ธีระพิบูลย์วัฒนา

จัดรูปเล่ม
พระณัฐพงษ์  สิริสุวณฺโณ
วัดสระเรียง

พิมพ์ที่
หจก. กรีนโซน อินเตอร์ 2001
155/2 ถนนปากนคร ตําบลท่าซัก อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์: 075-466-031 Fax: 075-446-676

เจ้าของ
วัดวังตะวันตก
  1343/5 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์. 061-5262919 , โทรสาร. 075-340-042 อีเมล : suriya.sur@mcu.ac.th