วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์ (Focus and Scope)

วารสาร JSSE (ISSN 2586-9256 (Print) and ISSN 2697-410X (Online)) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย (research articles) บทความวิชาการ (academic articles) หรือบทความปริทัศน์ (Review articles) ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (ซึ่งหมายรวมถึงทั้งวิทยาศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ศึกษา เทคโนโลยีศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา) และด้านวิทยาศาสตร์ทุกสาขา (เช่น ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) ทั้งบทความภาษาไทยและบทความภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ วารสาร JSSE จัดอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศึกษา (Main subject categories: Social Sciences) สาขาวิชาสังคมศึกษา (Subject areas: Social Sciences) และอยู่ในสาขาวิชาย่อยด้านการศึกษา (Sub-subject: Education) นอกจากนี้ ยังมีสาขาวิชาย่อยเพิ่มเติมอีก 4 สาขาวิชาย่อยในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ (Main subject categories: Physical Sciences) ได้แก่ (1) เคมีทั่วไป (2) คอมพิวเตอร์ทั่วไป (3) คณิตศาสตร์ทั่วไป และ (4) ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ทั่วไป โดยลักษณะของบทความที่จะนำเสนอเพื่อขอลงตีพิมพ์ในวารสารนี้จะต้องมีสาระที่น่าสนใจ เป็นงานที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย และต้องเป็นงานที่ไม่เคยถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน ทั้งนี้ ทุกบทความจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการจากคณะผู้เชี่ยวชาญ (double blind peer review process) ผลงานที่ได้รับการพิจารณาลงพิมพ์ในวารสารจะต้องมีสาระน่าสนใจ เป็นงานที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย และต้องเป็นงานที่ไม่เคยถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน ทั้งนี้ วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษามีกำหนดเผยแพร่บทความปีละ 2 ฉบับหรือเล่ม โดยฉบับที่ 1 เป็นเผยแพร่บทความระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 เผยแพร่บทความระหว่าง กรกฎาคม – ธันวาคม ในกรณีที่มีกิจกรรมหรือโอกาสพิเศษของคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทางกองบรรณาธิการอาจจะมีการพิจารณาเผยแพร่ฉบับพิเศษ (Special Issue) นอกเหนือจากฉบับปกติเป็นรายกรณีไป

การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการของผู้อื่น (JSSE’s Plagiarism Policy)

JSSE ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการของผู้อื่น โดยทุกบทความต้นฉบับจะถูกตรวจสอบด้วยระบบ CopyCatch หรือ Copyright, Academic Work and Thesis Checking System โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ทางกองบรรณาธิการและผู้ประเมินบทความยังมีการตรวจสอบเพิ่มเติมในประเด็นเหล่านี้อีกด้วย

กระบวนการพิจารณาบทความ (Peer Review Process)

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ (Publication Charge)

วารสารอยู่ระหว่างการจัดทำประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการดำเนินการบทความ (Article Processing Charge: APC) บทความละ 1,500 บาท โดยวารสารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ก่อนที่จะส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมดังกล่าว ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการบทความได้ตั้งแต่ พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ประเภทของบทความ (Types of articles)

บทความวิจัย (research article) บทความวิชาการ (academic article) บทความปริทัศน์  (review article) และหรือบทความวิจารณ์หนังสือ (book review)

ภาษาที่รับตีพิมพ์ (Language)

  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ

กำหนดออก (Publication Frequency)

วารสารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี 

  • ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
  • ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

เจ้าของวารสาร (Publisher)

  • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี